در بهشت اکنون!

عناوین مطالب وبلاگ "در بهشت اکنون!"

» ۱۳٩٦/٩/٧ :: لحظه هایم
» ۱۳٩٦/٩/٦ :: ۱۳٩٦/٩/٦
» ۱۳٩٦/٩/٥ :: ذره ی امید
» ۱۳٩٦/٩/٤ :: ۱۳٩٦/٩/٤
» ۱۳٩٦/٩/۳ :: تو.
» ۱۳٩٦/۸/۳٠ :: تو.
» ۱۳٩٦/۸/٢٧ :: ۱۳٩٦/۸/٢٧
» ۱۳٩٦/۸/٢۳ :: غار
» ۱۳٩٦/۸/٢٠ :: ۱۳٩٦/۸/٢٠
» ۱۳٩٦/۸/۱٦ :: ۱۳٩٦/۸/۱٦
» ۱۳٩٦/۸/۱٤ :: خانه
» ۱۳٩٦/۸/۱٢ :: نیگا نارنجی ها رو
» ۱۳٩٦/۸/٩ :: و در رو میبندم و اینبار قفل می کنم
» ۱۳٩٦/۸/٢ :: بهانه
» ۱۳٩٦/٧/۳٠ :: جان من است او
» ۱۳٩٦/٧/٢٧ :: جان به لب
» ۱۳٩٦/٧/٢٦ :: برای عشق به فیزیک
» ۱۳٩٦/٧/٢٥ :: لنگرگاه
» ۱۳٩٦/٧/٢٤ :: ۱۳٩٦/٧/٢٤
» ۱۳٩٦/٧/٢٤ :: امن
» ۱۳٩٦/٧/٢٢ :: ۱۳٩٦/٧/٢٢
» ۱۳٩٦/٧/۱٩ :: رویا
» ۱۳٩٦/٧/۱٧ :: ۱۳٩٦/٧/۱٧
» ۱۳٩٦/٧/۱٧ :: ۱۳٩٦/٧/۱٧
» ۱۳٩٦/٧/۱٢ :: ۱۳٩٦/٧/۱٢
» ۱۳٩٦/٧/۱۱ :: ۱۳٩٦/٧/۱۱
» ۱۳٩٦/٧/۱٠ :: ۱۳٩٦/٧/۱٠
» ۱۳٩٦/٧/۸ :: 29 سالگی
» ۱۳٩٦/٧/٤ :: ۱۳٩٦/٧/٤
» ۱۳٩٦/٧/۳ :: پس و پیش
» ۱۳٩٦/٧/٢ :: ۱۳٩٦/٧/٢
» ۱۳٩٦/٦/٢۸ :: ۱۳٩٦/٦/٢۸
» ۱۳٩٦/٦/٢٧ :: ۱۳٩٦/٦/٢٧
» ۱۳٩٦/٦/٢٧ :: ۱۳٩٦/٦/٢٧
» ۱۳٩٦/٦/٢٢ :: ۱۳٩٦/٦/٢٢
» ۱۳٩٦/٦/٢٢ :: ۱۳٩٦/٦/٢٢
» ۱۳٩٦/٦/۱٥ :: جانانکم
» ۱۳٩٦/٦/۱٤ :: ۱۳٩٦/٦/۱٤
» ۱۳٩٦/٦/۱٢ :: کار کافه
» ۱۳٩٦/٦/۱٢ :: ۱۳٩٦/٦/۱٢
» ۱۳٩٦/٦/۱٢ :: ۱۳٩٦/٦/۱٢
» ۱۳٩٦/٦/٧ :: ۱۳٩٦/٦/٧
» ۱۳٩٦/٦/٦ :: ۱۳٩٦/٦/٦
» ۱۳٩٦/٦/٦ :: ۱۳٩٦/٦/٦
» ۱۳٩٦/٦/۱ :: غرق شدگی
» ۱۳٩٦/٥/۳٠ :: ۱۳٩٦/٥/۳٠
» ۱۳٩٦/٥/٢۸ :: باید اتفاق بهتری رخ بده.
» ۱۳٩٦/٥/٢٧ :: ۱۳٩٦/٥/٢٧
» ۱۳٩٦/٥/٢٥ :: آه
» ۱۳٩٦/٥/٢٤ :: فیزیک
» ۱۳٩٦/٥/٢٢ :: ۱۳٩٦/٥/٢٢
» ۱۳٩٦/٥/٢٠ :: ۱۳٩٦/٥/٢٠
» ۱۳٩٦/٥/۱٩ :: ۱۳٩٦/٥/۱٩
» ۱۳٩٦/٥/۱٩ :: حوالی کویر
» ۱۳٩٦/٥/۱٧ :: ۱۳٩٦/٥/۱٧
» ۱۳٩٦/٥/۱۳ :: گرم ترین رنگ
» ۱۳٩٦/٥/٩ :: ۱۳٩٦/٥/٩
» ۱۳٩٦/٥/٦ :: پژواک
» ۱۳٩٦/٥/٥ :: ۱۳٩٦/٥/٥
» ۱۳٩٦/٥/٥ :: ۱۳٩٦/٥/٥
» ۱۳٩٦/٥/۳ :: شبگرد
» ۱۳٩٦/٤/۳٠ :: جالبه که ژوزه همدم ته ناامیدیه
» ۱۳٩٦/٤/٢٧ :: آسمان
» ۱۳٩٦/٤/٢٧ :: ۱۳٩٦/٤/٢٧
» ۱۳٩٦/٤/٢٧ :: ۱۳٩٦/٤/٢٧
» ۱۳٩٦/٤/٢٢ :: بدر کامل
» ۱۳٩٦/٤/۱٧ :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» ۱۳٩٦/٤/۱٢ :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» ۱۳٩٦/٤/۱٠ :: نشون
» ۱۳٩٤/٦/٢٢ :: نه روز
» ۱۳٩٤/٦/۱۸ :: چهارده روز - نفسم کم کم بالا می آید
» ۱۳٩٤/٦/۱۸ :: چهارده روز - همان یک ساعت اول
» ۱۳٩٤/٦/۱۸ :: چهارده روز - لحظه ی پیش آینده
» ۱۳٩٤/٦/۱٧ :: چهارده روز
» ۱۳٩٤/٦/۱٤ :: هیولا را رها کنم که برود
» ۱۳٩٤/٦/۱٤ :: نوزدهم
» ۱۳٩٤/٦/۱٢ :: بیست روز
» ۱۳٩٤/٦/۱٠ :: بیست و یکم
» ۱۳٩٤/٦/۱٠ :: جرس
» ۱۳٩٤/٦/٩ :: ۱۳٩٤/٦/٩
» ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: هنوز ایستاده زیر باران
» ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: در دلم صد ماهی قرمز از شوق شنا می کنند
» ۱۳٩٤/٥/٢٩ :: من، به امید نیاز دارم
» ۱۳٩٤/٥/٢٥ :: هی که
» ۱۳٩٤/٥/٢٥ :: خواب ما را با خود خواهد برد
» ۱۳٩٤/٥/٢۳ :: پریدن
» ۱۳٩٤/٥/٢٠ :: انتهای خط زرد مترو
» ۱۳٩٤/٥/۱٦ :: قلم زنی
» ۱۳٩٤/٥/۱٥ :: مرداد منجمد
» ۱۳٩٤/٥/۱٥ :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ۱۳٩٤/٥/۱٤ :: مخلوط
» ۱۳٩٤/٥/۱۱ :: آسوده
» ۱۳٩٤/٥/٩ :: محمد
» ۱۳٩٤/٥/٩ :: تمامش کن
» ۱۳٩٤/٥/٩ :: پدر نویسی
» ۱۳٩٤/٥/۸ :: بمانی
» ۱۳٩٤/٥/۸ :: ۱۳٩٤/٥/۸
» ۱۳٩٤/٥/٥ :: نوزده روزگی
» ۱۳٩٤/٥/٤ :: هستمت رفیق
» ۱۳٩٤/٥/۳ :: حالم؟ حالی ام نیست.
» ۱۳٩٤/٥/۳ :: به زبان ساده
» ۱۳٩٤/٥/۱ :: استغنا
» ۱۳٩٤/٤/۳٠ :: سابش
» ۱۳٩٤/٤/۳٠ :: گندمک زار
» ۱۳٩٤/٤/۳٠ :: پادشاه
» ۱۳٩٤/٤/٢۸ :: قابله
» ۱۳٩٤/٤/٢۸ :: نقطه
» ۱۳٩٤/٤/٢۸ :: همزمانی
» ۱۳٩٤/٤/٢۸ :: مثلا قبول کنی که بعضی رفاقت ها تاریخشان تمام شده
» ۱۳٩٤/٤/٢٥ :: معجزه ای برای سبز شدن
» ۱۳٩٤/٤/٢٥ :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: یازده سالگیش
» ۱۳٩٤/٤/۱۸ :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» ۱۳٩٤/٤/۱٦ :: آتشفشان
» ۱۳٩٤/٤/۱٤ :: دل درد
» ۱۳٩٤/٤/۱٤ :: مخلوط
» ۱۳٩٤/٤/۱۳ :: حسرت جاده
» ۱۳٩٤/٤/۱۱ :: من قلبی سلام ٌ لی بیروت
» ۱۳٩٤/٤/۱۱ :: زره پوشیده - 1
» ۱۳٩٤/٤/۸ :: آراتریکا
» ۱۳٩٤/٤/٧ :: ۱۳٩٤/٤/٧
» ۱۳٩٤/٤/٦ :: زمان
» ۱۳٩٤/٤/۳ :: آبی گرم ترین رنگ دنیاست
» ۱۳٩٤/٤/٢ :: سرآغاز
» ۱۳٩٤/۳/۳۱ :: ماهی کوچک
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٥ :: امید، بذر هویت ماست.
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: گاو گم
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ۱۳٩٤/۳/٢٢ :: حریم
» ۱۳٩٤/۳/٢٢ :: زیستن
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: از این بهار
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» ۱۳٩٤/۳/۱٧ :: نرمه ی صبح
» ۱۳٩٤/۳/۱٧ :: برگشته از جاده‌ی بی وقفه‌ی دست‌هاش
» ۱۳٩٤/۳/۱٦ :: سنگین
» ۱۳٩٤/۳/۱٤ :: مرا یونانی بغل کن
» ۱۳٩٤/۳/۱٤ :: جویدنی ها
» ۱۳٩٤/۳/۱۱ :: امتداد
» ۱۳٩٤/۳/۸ :: کوله بار
» ۱۳٩٤/۳/۸ :: رجیم
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: در ستایش ذهن روشنش
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: اغیار
» ۱۳٩٤/۳/٦ :: مرا فرانسوی ببوس
» ۱۳٩٤/۳/٦ :: الاعمال بالتغلیظ
» ۱۳٩٤/۳/٤ :: ۱۳٩٤/۳/٤
» ۱۳٩٤/٢/۳۱ :: بشمار
» ۱۳٩٤/٢/۳۱ :: الاعمال بالنیات
» ۱۳٩٤/٢/۳٠ :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» ۱۳٩٤/٢/۳٠ :: کلمه بافی
» ۱۳٩٤/٢/٢٩ :: روبرو آماده باش
» ۱۳٩٤/٢/٢٩ :: ماه کامل می‌شود
» ۱۳٩٤/٢/٢۸ :: بارانک
» ۱۳٩٤/٢/٢۸ :: ویرایش
» ۱۳٩٤/٢/٢۸ :: بارانک
» ۱۳٩٤/٢/٢۸ :: این روزها
» ۱۳٩٤/٢/٢٦ :: پرسه در حوالی زندگی
» ۱۳٩٤/٢/٢٢ :: ولوله
» ۱۳٩٤/٢/۱٩ :: تسلیح
» ۱۳٩٤/٢/۱٩ :: بقا
» ۱۳٩٤/٢/۱۸ :: قرمز
» ۱۳٩٤/٢/۱٧ :: لعنت به منطق
» ۱۳٩٤/٢/۱٧ :: بیا به خاکت نماز بخوانم
» ۱۳٩٤/٢/۱٧ :: خون
» ۱۳٩٤/٢/۱٦ :: بیدار شب ها
» ۱۳٩٤/٢/۱۳ :: نه شیرین دیر یارین جانی
» ۱۳٩٤/٢/۱٠ :: واکاوی
» ۱۳٩٤/٢/۱٠ :: غبار بی‌سوار
» ۱۳٩٤/٢/۸ :: اسب عصاری
» ۱۳٩٤/٢/۸ :: ۱۳٩٤/٢/۸
» ۱۳٩٤/٢/٧ :: شاید باید می نوشتم معلوم هست حواست کجاست؟
» ۱۳٩٤/٢/٦ :: شن های ساحلی
» ۱۳٩٤/٢/۳ :: رود
» ۱۳٩٤/٢/٢ :: آرس
» ۱۳٩٤/٢/۱ :: سه چهارم
» ۱۳٩٤/۱/٢۸ :: شالوده
» ۱۳٩٤/۱/٢٦ :: رشد
» ۱۳٩٤/۱/٢٦ :: Voyager
» ۱۳٩٤/۱/٢۳ :: ننه
» ۱۳٩٤/۱/٢۳ :: در بهشت اکنون
» ۱۳٩٤/۱/٢٢ :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» ۱۳٩٤/۱/٢٢ :: گیلاس
» ۱۳٩٤/۱/۱٩ :: شرق
» ۱۳٩٤/۱/۱٩ :: پوست کشیده ی شب
» ۱۳٩٤/۱/۱٩ :: یادداشت‌های کنار بالشت
» ۱۳٩٤/۱/۱۸ :: سختی
» ۱۳٩٤/۱/۱۸ :: آشفته حالی
» ۱۳٩٤/۱/۱٧ :: در منقبت اعصاب فولادین
» ۱۳٩٤/۱/۱٧ :: باهار
» ۱۳٩٤/۱/۱٦ :: نور
» ۱۳٩٤/۱/۱٥ :: تن جاده
» ۱۳٩٤/۱/۱٤ :: 94
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: نخیر، کاریش نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: کاریش هم نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: کاریش هم نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: کاریش هم نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: کاریش هم نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: کاریش هم نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: کاریش هم نمی شود کرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: هدیه بودن
» ۱۳٩۳/۱٢/٢۸ :: آخرین سحر
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٧ :: جهان خلاصه ای از لبخند توست
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ :: خشت به خشت
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ :: لبخند
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: خواب ها
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: شیشه
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: به باد
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: خانه نگاری
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: خانه نگاری
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: خانه نگاری
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ :: از درون سرم
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۸ :: تقسیم وظایف 2
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ :: هشت سالگیش
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ :: ما را به غرغر کردن خود این گمان نبود
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۱ :: تهران
» ۱۳٩۳/۱٢/٩ :: موازی
» ۱۳٩۳/۱٢/۸ :: نسیم
» ۱۳٩۳/۱٢/٧ :: گذران
» ۱۳٩۳/۱٢/٤ :: جانی که توئی
» ۱۳٩۳/۱٢/٤ :: خوش به حال روزگار
» ۱۳٩۳/۱٢/٤ :: بیست و سوم فوریه
» ۱۳٩۳/۱٢/۳ :: فرد گرایی
» ۱۳٩۳/۱٢/٢ :: تو عزیزی مثل اون لحظه که بارون میزنه
» ۱۳٩۳/۱۱/۳٠ :: هفت
» ۱۳٩۳/۱۱/۳٠ :: بافت خستگی
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ :: زهره
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ :: در ستایش ستودن
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ :: شوق پنهانی
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٤ :: خنکای جمعه
» ۱۳٩۳/۱۱/٢۳ :: لی لی
» ۱۳٩۳/۱۱/٢۳ :: کتابی
» ۱۳٩۳/۱۱/٢۳ :: منصوری
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٢ :: سودابه
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ :: در ستایش برنامه ریزی
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٧ :: گفته بودم؟ خوشبختم
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٦ :: شکلاتی
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٦ :: متبرک
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ :: تولدی دیگر
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ :: جوانه زدن
» ۱۳٩۳/۱۱/۸ :: در ستایش یک حضور
» ۱۳٩۳/۱۱/۸ :: عبور از دروازه
» ۱۳٩۳/۱۱/٧ :: به گزارش هواشناسی
» ۱۳٩۳/۱۱/٢ :: نیمروز
» ۱۳٩۳/۱۱/۱ :: فلک الافلاک
» ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ :: گوشه ها
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ :: به شکرانه ی استانبول
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ :: در ستایش یک شروع
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ :: گزارش 7
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ :: نهایت
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ :: گزارش 6
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۳ :: طراحی
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۱ :: شب لعنتی هزار و یکم
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٠ :: بعد از شبیخون حجم تو
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۸ :: خوشایند
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۸ :: من قتل های اخیر زنجیره ای توام
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٧ :: تراز
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٦ :: هار هار
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٦ :: در ستایش جانور درون
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ :: توی چشم هات زل بزنم که شهرم است و اختصاصی
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ :: پرواز 8501
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ :: دلبخواه
» ۱۳٩۳/۱٠/٩ :: برای نوازش
» ۱۳٩۳/۱٠/۸ :: پراکنده گویی یک ذهن شاد
» ۱۳٩۳/۱٠/٧ :: گزارش 3
» ۱۳٩۳/۱٠/٦ :: گزارش 2
» ۱۳٩۳/۱٠/٥ :: روایت
» ۱۳٩۳/۱٠/٤ :: تلخ مثل زمان
» ۱۳٩۳/۱٠/۱ :: و حالا، زمستان
» ۱۳٩۳/٩/٢٦ :: جهان و مدار و قرار
» ۱۳٩۳/٩/٢٥ :: گزارش 1
» ۱۳٩۳/٩/٢٤ :: پوئراترنوس مثلا شاغل می شود!
» ۱۳٩۳/٩/٢٠ :: نیایش کلمات
» ۱۳٩۳/٩/٢٠ :: متداوم
» ۱۳٩۳/٩/۱٩ :: می‌لرزد و می‌ریزد
» ۱۳٩۳/٩/۱۸ :: چهره آبی‌ات پیدا نیست
» ۱۳٩۳/٩/۱٧ :: خوشه
» ۱۳٩۳/٩/۱۳ :: اسلیمی
» ۱۳٩۳/٩/۱۱ :: کاش کمی باهوش تر بودی
» ۱۳٩۳/٩/۸ :: بارونی
» ۱۳٩۳/٩/۸ :: دیگری گری
» ۱۳٩۳/٩/٧ :: ۱۳٩۳/٩/٧
» ۱۳٩۳/٩/٥ :: پیمانه
» ۱۳٩۳/٩/٤ :: اتاق بنفش و نارنجی
» ۱۳٩۳/٩/۳ :: مداوم
» ۱۳٩۳/٩/۳ :: ۱۳٩۳/٩/۳
» ۱۳٩۳/٩/٢ :: ۱۳٩۳/٩/٢
» ۱۳٩۳/٩/۱ :: ۱۳٩۳/٩/۱
» ۱۳٩۳/٩/۱ :: لوبیا پلو و سکوت
» ۱۳٩۳/۸/۳٠ :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» ۱۳٩۳/۸/٢٩ :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» ۱۳٩۳/۸/٢٩ :: تو
» ۱۳٩۳/۸/٢۸ :: فرودگاه
» ۱۳٩۳/۸/٢۸ :: سرزمین
» ۱۳٩۳/۸/٢٥ :: ایام
» ۱۳٩۳/۸/٢۳ :: گشودگی
» ۱۳٩۳/۸/٢۳ :: تو هنوز همراه اسمت پنج تا جان داری
» ۱۳٩۳/۸/٢٢ :: این یک جور آگهی است
» ۱۳٩۳/۸/٢۱ :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» ۱۳٩۳/۸/٢۱ :: پا در کفش دیگران - یک
» ۱۳٩۳/۸/۱٩ :: در خدمت و خیانت یادگاری
» ۱۳٩۳/۸/۱٩ :: تقسیم وظایف
» ۱۳٩۳/۸/۱٧ :: در ستایش کار بایدی
» ۱۳٩۳/۸/۱٥ :: سال نو و به به به برف نو حتی
» ۱۳٩۳/۸/۱۳ :: یا به تو
» ۱۳٩۳/۸/۱٢ :: در ستایش تعلق داشتن
» ۱۳٩۳/۸/۱۱ :: برف
» ۱۳٩۳/۸/۱٠ :: بیقراری
» ۱۳٩۳/۸/۱٠ :: اکسترا
» ۱۳٩۳/۸/۸ :: آرتمیس رومی
» ۱۳٩۳/۸/۸ :: ۱۳٩۳/۸/۸
» ۱۳٩۳/۸/٧ :: نور
» ۱۳٩۳/۸/٧ :: سکوت دنباله دار
» ۱۳٩۳/۸/٥ :: از لا به لای خوانش سکوت لعنتی
» ۱۳٩۳/۸/٥ :: شوربا
» ۱۳٩۳/۸/٥ :: شعار ماه
» ۱۳٩۳/۸/٤ :: با صدای بلند فکر کردن
» ۱۳٩۳/۸/٤ :: آهنگین
» ۱۳٩۳/۸/۳ :: شور
» ۱۳٩۳/۸/۱ :: مغزاله
» ۱۳٩۳/٧/٢٩ :: قطب نما
» ۱۳٩۳/٧/٢٩ :: دوباره‌ها
» ۱۳٩۳/٧/٢٩ :: جا افتادگی‌ها
» ۱۳٩۳/٧/٢٧ :: در زندان بدن
» ۱۳٩۳/٧/٢٦ :: تازگی
» ۱۳٩۳/٧/٢٥ :: اینجا بدون تو
» ۱۳٩۳/٧/٢۱ :: آنچه اصل است، از دیده پنهان است
» ۱۳٩۳/٧/٢۱ :: خورشید آرزوی منی
» ۱۳٩۳/٧/٢٠ :: میم مثل وقتی که محیا می خندد چه عجب صداش کردی مامان
» ۱۳٩۳/٧/٢٠ :: جاده و کوله و کلا به‌به
» ۱۳٩۳/٧/۱٩ :: پناه می‌برم به کلمات از کلمات
» ۱۳٩۳/٧/۱٤ :: برج
» ۱۳٩۳/٧/۱٤ :: زندگی روزمره
» ۱۳٩۳/٧/۱٢ :: شعبده بازی به نام زمان
» ۱۳٩۳/٧/۱۱ :: لا‌به‌لای سی و دو حرف الفبا
» ۱۳٩۳/٧/۱۱ :: یک چیزی تیر می‌کشد و به گمانم معده‌ام است
» ۱۳٩۳/٧/۱۱ :: چای و نبات و آرشیو
» ۱۳٩۳/٧/۱۱ :: دزد عروسک‌ها
» ۱۳٩۳/٧/۱٠ :: جعبه طلایی آرزو
» ۱۳٩۳/٧/٧ :: 26
» ۱۳٩۳/٧/٥ :: یخ کردم تا صبح
» ۱۳٩۳/٧/٤ :: همین حوالی
» ۱۳٩۳/٦/۳۱ :: صیف
» ۱۳٩۳/٦/۳٠ :: سطل زباله
» ۱۳٩۳/٦/٢٩ :: لاجرم
» ۱۳٩۳/٦/٢٧ :: به استانبول، یونان و تمام بهشت زمین
» ۱۳٩۳/٦/٢٤ :: اسبانه
» ۱۳٩۳/٦/٢٢ :: پیچش و مو
» ۱۳٩۳/٦/۱۸ :: گذر گذر گذر گذر
» ۱۳٩۳/٦/۱٧ :: نون و القلم
» ۱۳٩۳/٦/۱٢ :: امان
» ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: مثلا صد سال بگذرد و تو هنوز لبخند بزنی و من بنویسم آخ.
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: شباویز
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: ۱۳٩۳/٦/٩
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: سلام کابوس‌ها! دلم براتون تنگ شده بود
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: پازل
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ۱۳٩۳/٦/۸
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: که بنویسد چه جات خالی است و‌ باشد هم
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: شکیل
» ۱۳٩۳/٥/٢۸ :: در خدمت و خیانت گوشی هوشمند
» ۱۳٩۳/٥/٢٥ :: انعکاس
» ۱۳٩۳/٥/٢۳ :: باد می‌وزد
» ۱۳٩۳/٥/٢٠ :: زانو
» ۱۳٩۳/٥/۱۸ :: یور
» ۱۳٩۳/٥/۱٧ :: تست
» ۱۳٩۳/٥/۱٤ :: افق
» ۱۳٩۳/٥/٩ :: حواس من پیش شماست
» ۱۳٩۳/٥/٩ :: چاه بابل
» ۱۳٩۳/٥/٧ :: فکر کرده بودم بدون رنگ سبز چطور راه برگشت را می یابی؟
» ۱۳٩۳/٥/٧ :: گرجی
» ۱۳٩۳/٥/٦ :: هکاته
» ۱۳٩۳/٥/٥ :: خب، قرار بود مثلا مرداد، ماه گرم و چسبناک و شادی باشد. نشد.
» ۱۳٩۳/٥/۳ :: سوم امرداد ماه
» ۱۳٩۳/٥/٢ :: سکنی
» ۱۳٩۳/٤/٢٩ :: جریده‌ی عالم
» ۱۳٩۳/٤/٢٥ :: شارون جان، مسافر داری.
» ۱۳٩۳/٤/٢٤ :: نیکو
» ۱۳٩۳/٤/٢۳ :: قاچ خورده
» ۱۳٩۳/٤/٢٢ :: جغله
» ۱۳٩۳/٤/٢۱ :: Present
» ۱۳٩۳/٤/۱٥ :: آب پرتقال و قرص سرما خوردگی و شروع یک بازی
» ۱۳٩۳/٤/۱۱ :: سامانتا
» ۱۳٩۳/٤/۱۱ :: شبنم
» ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: مثلا ۲
» ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: مثلا ۱
» ۱۳٩۳/٤/٩ :: مستان سلامت می‌کنند
» ۱۳٩۳/٤/۱ :: سرنوشت آنکس که در خانه مسکن نداشت
» ۱۳٩۳/۳/٢٩ :: کفش های بالدار
» ۱۳٩۳/۳/٢٧ :: بدن
» ۱۳٩۳/۳/٢٥ :: پسرک طلایی
» ۱۳٩۳/۳/٢۳ :: یا بمان، یا بمیر
» ۱۳٩۳/۳/٢٢ :: بکنیم بریم دیگه
» ۱۳٩۳/۳/٢٢ :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» ۱۳٩۳/۳/۱۸ :: پله آخر
» ۱۳٩۳/۳/۱٦ :: مغالطات
» ۱۳٩۳/۳/۱٥ :: لب ِ لیوان
» ۱۳٩۳/۳/۱٢ :: باز؛ تو از کوچه ی ما گذشتی
» ۱۳٩۳/۳/۱۱ :: بغلولوژی
» ۱۳٩۳/۳/٥ :: جزئیات
» ۱۳٩۳/۳/٤ :: یا فکر کرد
» ۱۳٩۳/۳/۳ :: مفر
» ۱۳٩۳/۳/٢ :: همچنان
» ۱۳٩۳/۳/۱ :: ال انتظارات
» ۱۳٩۳/٢/۳٠ :: طبقه ی چهارم
» ۱۳٩۳/٢/۳٠ :: خانه ی بهار
» ۱۳٩۳/٢/٢٩ :: رویا
» ۱۳٩۳/٢/٢٩ :: سرمایه
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: چه بی رحمانه زیبایی
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: استانبول
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: دوام آوردن
» ۱۳٩۳/٢/٢٢ :: نیست. رفته.
» ۱۳٩۳/٢/٢٢ :: سپلشک
» ۱۳٩۳/٢/٢۱ :: نیست
» ۱۳٩۳/٢/٢۱ :: به شیوه ی نهنگ ها
» ۱۳٩۳/٢/۱٧ :: نه کسی می یاد، نه کسی می ره.
» ۱۳٩۳/٢/۱٧ :: تماما مخصوص
» ۱۳٩۳/٢/۱٧ :: سرچشمه
» ۱۳٩۳/٢/۱٦ :: روح پراگ
» ۱۳٩۳/٢/۱٤ :: بیا خوشم می دار
» ۱۳٩۳/٢/۱٤ :: ولی ندیدن بهتره از نبودنش... سیگار داری؟
» ۱۳٩۳/٢/۱٢ :: تاریخ بزنم که دوم ماه پنج
» ۱۳٩۳/٢/۱٢ :: پناه
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: سنگ
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: The Best
» ۱۳٩۳/٢/۱٠ :: نابودی
» ۱۳٩۳/٢/٩ :: اون لحظه ی آبی
» ۱۳٩۳/٢/٩ :: در خدمت و خیانت سبزیجات
» ۱۳٩۳/٢/۸ :: پاور
» ۱۳٩۳/٢/۸ :: لذت
» ۱۳٩۳/٢/٧ :: در بهشت آغوش
» ۱۳٩۳/٢/٦ :: مقدمات
» ۱۳٩۳/٢/٦ :: قطر
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: روی پنجره هم دست باران مانده
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: شیرین
» ۱۳٩۳/٢/٢ :: قدرت
» ۱۳٩۳/٢/٢ :: صدام کرد چطوری ری را
» ۱۳٩۳/٢/٢ :: از نرفتن ها، نرسیدن ها.
» ۱۳٩۳/٢/۱ :: منشا انواع
» ۱۳٩۳/۱/٢۸ :: سفال های رنگی
» ۱۳٩۳/۱/٢۸ :: زوزه
» ۱۳٩۳/۱/٢٧ :: شبیه یک درد عمیق که جسمانی شده
» ۱۳٩۳/۱/٢٧ :: آخ
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: مژه ی گرگ
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: احترام
» ۱۳٩۳/۱/٢٤ :: خیر الامور اوسطها
» ۱۳٩۳/۱/٢٢ :: مثلا فکر کنیم به وابستگی - تن
» ۱۳٩۳/۱/٢۱ :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» ۱۳٩۳/۱/٢٠ :: سهم
» ۱۳٩۳/۱/۱٧ :: سلیمان
» ۱۳٩۳/۱/۱٦ :: تیتر هم چیز لعنتی اییست
» ۱۳٩۳/۱/۱٥ :: گانه
» ۱۳٩۳/۱/٩ :: ای کسانی که ایمان آورده اید!
» ۱۳٩۳/۱/۸ :: لطایف
» ۱۳٩۳/۱/۸ :: On The Other Side
» ۱۳٩۳/۱/٥ :: تابستون کوتاهه
» ۱۳٩۳/۱/۳ :: آتیلا
» ۱۳٩۳/۱/٢ :: فشرده
» ۱۳٩۳/۱/٢ :: چرخ
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ :: سهند
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٥ :: تبریز
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: استپ
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٢ :: قشقایی
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٩ :: محو
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۸ :: کوله پشتی
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ :: رسیدن 3
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ :: رسیدن 2
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ :: رسیدن
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٤ :: آینه عبرت!
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۱ :: درخت زندگی
» ۱۳٩٢/۱٢/٩ :: خب می میرند. به همین حقیقی.
» ۱۳٩٢/۱٢/٥ :: هوشیار
» ۱۳٩٢/۱٢/٢ :: مرزها
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: همیشه ی تو
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: هم زمانی
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: نور
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٩ :: تصویر سازی: مثلا به جای تیتر بنویسم مهدی!
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٩ :: ترازو
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۸ :: کوچولو
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: با صدای بلند ۴
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: تولد
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٥ :: انسان مدرن طفلک
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ :: تکریم
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ :: انگاری
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ :: خلاص!
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ :: سومی که تو باشی
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ :: مثلا
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ :: سیاه زمستان
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: حلزون
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: تیک تیک تیک
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: هستیا
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: وفا
» ۱۳٩٢/۱۱/٧ :: روبرو، آماده باش
» ۱۳٩٢/۱۱/٦ :: با صدای بلند 3
» ۱۳٩٢/۱۱/٥ :: تا بهار دلنشین
» ۱۳٩٢/۱۱/٤ :: از اعماق سرماش می آید
» ۱۳٩٢/۱۱/۳ :: تی تی
» ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: هر روز صبح
» ۱۳٩٢/۱۱/۱ :: طعم وانیل، بوی شکلات
» ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: با صدای بلند 2
» ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: درشت درشت گریه می کنند. قشنگ قشنگ می خندند.
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ :: کیفیت لذت بخش عبور زمان از پوست
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٦ :: با صدای بلند 1
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٥ :: ساختن
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ :: بیا زندگی را بدزدیم آنوقت، میان دو دیدار قسمت کنیم.
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: سقف
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: آخ چرا بارون نمی یاد؟
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ :: نفر و یا قبیله مسئله همیشه لاینحل این است
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ :: خراش
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: دوان دوان بگریزیم
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: زیبای دردناک
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: بنفش کوچک
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ :: تداعی
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: 2014
» ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: حوالی ایستگاه
» ۱۳٩٢/۱٠/۸ :: میخانه
» ۱۳٩٢/۱٠/٦ :: ولی چه زود گذشت
» ۱۳٩٢/۱٠/٥ :: نوشته های کوتاه و آدم های بزرگ
» ۱۳٩٢/۱٠/٥ :: 2014
» ۱۳٩٢/۱٠/٤ :: آخر خطوط جاده توئی
» ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: باران که می بارد، تو می آیی
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: لبخندی بزن
» ۱۳٩٢/٩/٢٥ :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: از تن گریزی نیست
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: صدای هو هوش می آید
» ۱۳٩٢/٩/٢٢ :: پاستیج و قارچامه
» ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: دوام
» ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: مقابل
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: روزها گر رفت...
» ۱۳٩٢/٩/۱۸ :: یا به مستی، یا به تو
» ۱۳٩٢/٩/۱٧ :: جنگجوی کوچک
» ۱۳٩٢/٩/۱٥ :: از بی آغوشی ها
» ۱۳٩٢/٩/۱۱ :: شبیه من باش وگرنه متهمی
» ۱۳٩٢/٩/٩ :: از دست می ...
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: روزهای حوا بودن: 22
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: ۱۳٩٢/٩/٧
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: روزهای حوا بودن: 23
» ۱۳٩٢/٩/٦ :: مداقه
» ۱۳٩٢/٩/٥ :: بقا
» ۱۳٩٢/٩/٤ :: تو توی خواب من چیکار می کنی اولدوز؟
» ۱۳٩٢/٩/۳ :: فروغ
» ۱۳٩٢/٩/٢ :: آرام
» ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: بر خاک
» ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: صدای باد می آید
» ۱۳٩٢/۸/٢٩ :: مرهم
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: از سر خوشی هام
» ۱۳٩٢/۸/۱٤ :: جنایت و مکافات
» ۱۳٩٢/۸/۱٤ :: و صبح بود که تاریکی را پاره کرد
» ۱۳٩٢/۸/۱٤ :: شب که داشت شدت می گرفت
» ۱۳٩٢/۸/۱۳ :: استانبول - کال می
» ۱۳٩٢/۸/۱۳ :: از خواب ها
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: با صورتکی که حتی آینه هم بازش نمی شناسد.
» ۱۳٩٢/۸/۸ :: سنگ به سنگ
» ۱۳٩٢/۸/٧ :: اتوپیا
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: داستان بی پایان
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: وصله و پینه
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: و عطری هم داشت
» ۱۳٩٢/۸/٤ :: امان ام توئی
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: سعی می کنم که بیداری امنی بسازم.
» ۱۳٩٢/۸/٢ :: برکه
» ۱۳٩٢/۸/٢ :: با نمکی از نسیم
» ۱۳٩٢/۸/۱ :: حالا که بدری ماه گذشت
» ۱۳٩٢/۸/۱ :: ما با تو دوره می کنیم شب و روز را
» ۱۳٩٢/٧/۳٠ :: ترمیم
» ۱۳٩٢/٧/۳٠ :: بعد، طعم شادی درون دهانت منفجر شود
» ۱۳٩٢/٧/۳٠ :: گایتری
» ۱۳٩٢/٧/٢٩ :: ده دقیقه خورشید داشتم تا دو روز پیش
» ۱۳٩٢/٧/٢۸ :: ارتعاش
» ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: مدارا
» ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: آمدن و رفتن یا بهار و پاییز: پشت هم.
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: خشکسالی
» ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: نذر
» ۱۳٩٢/٧/٢۱ :: و بعد از گریه، این بغض بی جای لعنتی.
» ۱۳٩٢/٧/٢٠ :: فردا روز دیگری است
» ۱۳٩٢/٧/۱۸ :: And Stars Look Really Different Today
» ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» ۱۳٩٢/٧/۱٥ :: کورمال
» ۱۳٩٢/٧/۱٥ :: خواستنی
» ۱۳٩٢/٧/۱٤ :: مثل بی هوا گریه کردن
» ۱۳٩٢/٧/۱٤ :: کلاغه به خونه اش نرسید
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: دلتنگی برای سفر به دوردست
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: عبث
» ۱۳٩٢/٧/۱٢ :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» ۱۳٩٢/٧/۱٢ :: کارت صفر
» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: رقصی چنین
» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: آقای آپولو
» ۱۳٩٢/٧/۱٠ :: اسراف
» ۱۳٩٢/٧/۱٠ :: شبش آرام خوابیدم
» ۱۳٩٢/٧/۸ :: جاده
» ۱۳٩٢/٧/٧ :: یکسال دیگر هم گذشت
» ۱۳٩٢/٧/٦ :: صبح تنم درد می کرد
» ۱۳٩٢/٧/٥ :: اصالت
» ۱۳٩٢/٧/٤ :: همیشگی
» ۱۳٩٢/٧/۳ :: بیا خوشم می دار
» ۱۳٩٢/٧/۳ :: مکرر
» ۱۳٩٢/٧/۳ :: حتی ستاره ها هم دیده می شن و این یکی خوشحال کننده است
» ۱۳٩٢/٧/٢ :: پرونده ای برای نگشودن
» ۱۳٩٢/٧/٢ :: پیشنهاد می کنم
» ۱۳٩٢/٧/٢ :: جور جدید
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: گره زدن و کلاف گشودن
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: پراکنده
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: چهارشنبه جانم
» ۱۳٩٢/٦/۳۱ :: دیمیتر
» ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: واقعه نگاری قبل از عروسی دخترک
» ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: از دست ها
» ۱۳٩٢/٦/٢٤ :: منم که گیلاسم
» ۱۳٩٢/٦/٢٤ :: اورست
» ۱۳٩٢/٦/٢٤ :: تازه تر شو
» ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: بگو دوباره بمیرد
» ۱۳٩٢/٦/٢٢ :: سودات مبارک باد
» ۱۳٩٢/٦/٢۱ :: It's Nice to Remember
» ۱۳٩٢/٦/٢٠ :: من هم قول می دهم اخلاقم را بهتر کنم!
» ۱۳٩٢/٦/۱٩ :: بلدم که خوب آرزو کنم
» ۱۳٩٢/٦/۱٧ :: حلزون
» ۱۳٩٢/٦/۱٧ :: صبح خندید که موهام سفید شده
» ۱۳٩٢/٦/۱٦ :: یکیش دوست داشتنه.
» ۱۳٩٢/٦/۱٥ :: Eray
» ۱۳٩٢/٦/۱٥ :: سبز زرد قرمز خاموش
» ۱۳٩٢/٦/۱٢ :: در ستایش نیمروز
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: بیدمشک
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: خانه ی روشن
» ۱۳٩٢/٦/٩ :: متشکرم.
» ۱۳٩٢/٦/٩ :: ای فیل غمگین، ای فیلم غمگین،خرطومت را کجا جا گذاشتی؟
» ۱۳٩٢/٦/٩ :: حقاً حقا
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: چندش
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: بس
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: دانستن بهتر است
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: خانه
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: که ایام نماند
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: نامتناهی
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: عرق می ریزدش آهسته از هر بند
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: بامیه: آیا نهنگ ها فین می کنند؟
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: بامیه!
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: هکرها به بهشت نمی روند
» ۱۳٩٢/٦/٤ :: گرم تر بتاب.
» ۱۳٩٢/٦/٤ :: جرقه
» ۱۳٩٢/٦/۳ :: بنگر ز جهان چه طرف بستم؟
» ۱۳٩٢/٦/۳ :: جوانه ها
» ۱۳٩٢/٦/۳ :: در جستجوی زمان از دست رفته 1
» ۱۳٩٢/٦/٢ :: خلعتی
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: درد را از هر طرف که بخوانی، درد است.
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: اطلس
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: شفق اینجاست
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ما در یک کشتی نشسته ایم!
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» ۱۳٩٢/٥/٢٩ :: تولد و مرگ و رشد
» ۱۳٩٢/٥/٢٩ :: بید کویری
» ۱۳٩٢/٥/٢۸ :: راز اعداد
» ۱۳٩٢/٥/٢٦ :: پروای از هیچ
» ۱۳٩٢/٥/٢٦ :: پیچ
» ۱۳٩٢/٥/٢٦ :: یکی که نمی شناختم هم کمکم کرد که بگریزم
» ۱۳٩٢/٥/٢٥ :: ساری گلین
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: سال
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: شیشه خواب
» ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: میراث
» ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: هر چند تصور کردنش سخته اما باشه
» ۱۳٩٢/٥/۱٧ :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: Miles away
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: دوصفر یک
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: گوگل مپ
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: Time to forgot
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: تناهی
» ۱۳٩٢/٥/۱٢ :: هشت سال به افق ایران
» ۱۳٩٢/٥/۱٢ :: آینه
» ۱۳٩٢/٥/۱۱ :: بی رحمی
» ۱۳٩٢/٥/۱۱ :: که می روم به سوی سرنوشت
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ۱۳٩٢/٥/۸ :: سیب
» ۱۳٩٢/٥/۸ :: توصیه ها
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: ساقه
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: بالا افتادن
» ۱۳٩٢/٥/٢ :: ماهی به گاهی
» ۱۳٩٢/٥/٢ :: تمام ایستگاه می رود
» ۱۳٩٢/٥/٢ :: کارکرد جبرانی
» ۱۳٩٢/٥/۱ :: سلام عدم اعتدال!
» ۱۳٩٢/٤/۳۱ :: غار من
» ۱۳٩٢/٤/۳۱ :: نقاب عوض کردن، اذیت می کند
» ۱۳٩٢/٤/۳۱ :: وعده
» ۱۳٩٢/٤/۳۱ :: مرمری
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: قمری
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: جمعه
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: غول قرمزی
» ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» ۱۳٩٢/٤/٢٤ :: تثیت
» ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: نورون
» ۱۳٩٢/٤/٢۱ :: در ستایش آدم ِ اولیه ی درون شکمم، تقریبا حوالی ناف
» ۱۳٩٢/٤/٢۱ :: نه سالگی
» ۱۳٩٢/٤/۱۸ :: بیشمار
» ۱۳٩٢/٤/۱٦ :: انگار آسمان نزدیک تر است
» ۱۳٩٢/٤/۱٦ :: به سامان رسیدن
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: آدم های شب
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: ساقه
» ۱۳٩٢/٤/۱۱ :: نه سالگی
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: شکیب
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: رضا - 2
» ۱۳٩٢/٤/۸ :: رضا
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: و نور نیز لازم
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: دوری
» ۱۳٩٢/٤/۳ :: می شود: گاهی
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: گرد آفرید
» ۱۳٩٢/۳/۳۱ :: رفیق
» ۱۳٩٢/۳/۳۱ :: اکستریم
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: باقی
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» ۱۳٩٢/۳/٢۱ :: به حسن روحانی رای می دهم
» ۱۳٩٢/۳/۱۸ :: و شما خود، آوازید
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: جرئت!
» ۱۳٩٢/۳/۱٤ :: زیبای ترک
» ۱۳٩٢/۳/۱۳ :: بیا برایت بنویسم
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: تجانس 2
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: تجانس
» ۱۳٩٢/۳/۱۱ :: تحلیل
» ۱۳٩٢/۳/۱٠ :: بی پایان
» ۱۳٩٢/۳/۱٠ :: امتداد
» ۱۳٩٢/۳/۱٠ :: شکن شکن
» ۱۳٩٢/۳/٩ :: از تاریکی، تا فریاد
» ۱۳٩٢/۳/٩ :: اتاقک شیشه ای
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: امید
» ۱۳٩٢/۳/٦ :: شاگردانه
» ۱۳٩٢/۳/٥ :: مرز
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: تاتو
» ۱۳٩٢/٢/۳٠ :: زنگی ِ روم
» ۱۳٩٢/٢/۳٠ :: رومی ِ زنگ
» ۱۳٩٢/٢/۳٠ :: عصرگاهی
» ۱۳٩٢/٢/٢٧ :: نجات
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: می شود که هزار چهره از پدر به یاد بیاورم
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: الماس
» ۱۳٩٢/٢/٢٤ :: درخت
» ۱۳٩٢/٢/٢٢ :: نازکم
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: برایمان قهرمان نباش مرد. عادی اما سنجیده باش.
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: بعد نامه را بدهم به دست باد.
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: دلم برات تنگ شده، هر چند که اعترافش خیلی جرئت می خواهد.
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: و همین طور، به ترتیب
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: سبکی تحمل ناپذیر هستی
» ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: خوابش را دیدم حتی
» ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: بک
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: من از یک نفس گرفته می آیم
» ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: سبز سدری
» ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: I sometimes see you pass out side my door
» ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: استانبول - 19 - کف روی مرداب
» ۱۳٩٢/٢/٩ :: استانبول 17
» ۱۳٩٢/٢/٩ :: استانبول 16
» ۱۳٩٢/٢/۳ :: نان بربری داغ
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: کبک دری
» ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: جام سایکی
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: بگفت اندوه خرند و جان فروشند
» ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: همه چیزمان به همه چیزمان می آید
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: بر صلیب
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: وعده
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: بند پوتینم را می بندم*
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: در آغوش گرگ
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: گدار
» ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: اعتکاف
» ۱۳٩٢/۱/٢٠ :: فضیلت های کوچک
» ۱۳٩٢/۱/۱۸ :: مثل طوفان، مثل باد.
» ۱۳٩٢/۱/۱٧ :: از ننوشتن آنچه باید
» ۱۳٩٢/۱/۱٧ :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» ۱۳٩٢/۱/۱٥ :: مترو
» ۱۳٩٢/۱/۱٤ :: در ستایش تغییر
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: روم
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: توان
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: معادله
» ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: حسادت
» ۱۳٩٢/۱/۱۱ :: Palm
» ۱۳٩٢/۱/۱٠ :: پله ی آخر
» ۱۳٩٢/۱/۱٠ :: تقدس انگشت ها
» ۱۳٩٢/۱/٩ :: زنانگی ممنوع ثبت شده
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: توت تر
» ۱۳٩٢/۱/٧ :: اگر خواب ها بگذارند
» ۱۳٩٢/۱/٦ :: به نام پدر
» ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ :: تنازع بقا
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: جهان مسطح است
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٦ :: گراز
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٦ :: سرخ
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: هنوز
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۳ :: خوش به حال روزگار
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۳ :: کامل
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ :: وا!
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: پووووف!
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: موهبت فاصله
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: تمام چیزی که برای زیستن می خواهم
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ :: فلوت زن هاملین
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: تا ببینم که سرانجام، چه خواهد بودن
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ :: مرقوم
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: خواب هام
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: سمج ها
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٠ :: پتوی قهوه ایم را پیچیدم دور خودم و خوابیدم.
» ۱۳٩۱/۱٢/٥ :: دیواره ها
» ۱۳٩۱/۱٢/٥ :: کلمه های غ دار، قشنگند
» ۱۳٩۱/۱٢/٤ :: کماندار
» ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ :: مجسمه هایی با شکم های برآمده و پستان های آماس کرده
» ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ :: همیشه وقت نیست
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٩ :: قبیله ی نفرین شده
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٩ :: جاده
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: ولکان
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: قافله
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: هنوز عاجز رفتن آدم هام
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ :: همین بد بودن هم، خوبه.
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ :: میوه
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ :: گلسیم
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ :: سهره
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ :: عروس مهتاب
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: پشتیبانی
» ۱۳٩۱/۱۱/٧ :: ریشه یابی مازوخیسم در شعر حافظ
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: تیتر داشته باشد یا نه، آدم ها می روند.
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: اوزیلیس
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: آغوشی برای آرمیدن
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٧ :: یک شعله از امید هنوز مانده.
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ساجن
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: ما را بس
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: پلی زمرد
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: سث
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ :: و بعد، در رو می بندم.
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ :: شامپوی سر انگشتانت
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٦ :: زمستان یک شب طولانی است دخترم.
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ :: مغازله
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ :: ناخن هاش شبیه من باشد، چشم هاش شبیه تو
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ :: معبد تن
» ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: بوی رنگ
» ۱۳٩۱/۱٠/٦ :: زشت بدجنس دوست داشتنی
» ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: و به پاس داشت اشک ها
» ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: اخم تو هیچ مشکلی آسان نمی کند
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: فقط سه ماه سرد زمستان مانده.
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: بلد است بگوید خوشگل. بلد نیست بگوید قشنگ. بگوید ناز. بگوید زیبا. تم
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: فکر می کردیم خیلی خفنیم که گوش می دیم: هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی.
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: گیک های دوست داشتنی من
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: هاویشام
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: مهره ی چندم
» ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: یک هزار
» ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: دل ِ خوش.
» ۱۳٩۱/٩/٢٤ :: وظیفه
» ۱۳٩۱/٩/٢٤ :: پل
» ۱۳٩۱/٩/٢۳ :: ببین چگونه جان مشوش است
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: ریواس
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: استانبول - اولدوز
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: استانبول 12
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: استانبول 11
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: استانبول 10
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: استانبول 9
» ۱۳٩۱/٩/٧ :: استانبول 8
» ۱۳٩۱/٩/٥ :: استانبول 7
» ۱۳٩۱/٩/۳ :: سیمرغ
» ۱۳٩۱/٩/۳ :: ای بازگشته از سفر راه های دور
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: شیرین
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: پرسفون
» ۱۳٩۱/۸/٢۸ :: شور چشمی
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: تو اینجا جا ماندی
» ۱۳٩۱/۸/٢٦ :: در بهشت غذا
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: غلق
» ۱۳٩۱/۸/٢۱ :: نبض دنیام
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: خاطره
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: ایکاروس
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: از تب این روزها
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: آقای سمت راستی
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: مادونا
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: دوران گوشت خواری
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: فرشته
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: 3
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: 2
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: 1
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: آدمها - 4
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: رویای نیم سوز شده ی نیمه شب تابستانی
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: ملکه ی چوبدست
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: دردم از چه؟
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: رقص پاییز، پر درده
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: کاغذی
» ۱۳٩۱/۸/٦ :: نیما
» ۱۳٩۱/۸/٦ :: آدم های فقیر
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: لابیرنت
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: چراغی در دل
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: هشت شب
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: آن پایین تر ها
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: در تاریکی ها
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: عروسکم
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: I haven't seen you in real long time
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: با خانمان
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: خورشید
» ۱۳٩۱/٧/٢۳ :: معضل اقتصادی
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: در ستایش کنترل
» ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: جنگجو
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: آغوش زاده
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: در ستایش زمان
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: مخملین
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: خشکیده
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: جاری ِ زن
» ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: بروکراسی رفاقت
» ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: ترنج
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: مجازی ها
» ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: دیواره های دنیا
» ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: بارانکم
» ۱۳٩۱/٧/٩ :: بعد، فرشته ها، بال بال زنان آمدند به این دنیا
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: باد ما را با خود نمی برد، ما دانسته در این راه قدم می گذاریم.
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: کشتی
» ۱۳٩۱/٧/٧ :: هفتمین روز برج هفت
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: آریادنه
» ۱۳٩۱/٧/٤ :: هرچقدر تنها باشیم، در سرشت مشترکیم
» ۱۳٩۱/٦/۳٠ :: حق این متن پنج شنبه شب خورده شده
» ۱۳٩۱/٦/۳٠ :: قبیله ی یک نفره
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: نازنین ِ دل
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: شیرین بخند رفیق!
» ۱۳٩۱/٦/٢٧ :: حشره های زشت سیاه نفرت انگیز
» ۱۳٩۱/٦/٢٧ :: یک اتفاق عادی
» ۱۳٩۱/٦/٢٦ :: افسانه ی آه
» ۱۳٩۱/٦/٢٥ :: سی و هشت درجه یا کمی بیشتر
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: یادم رفته بود که برات نوشتم.
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: از کوچ تا کوچه
» ۱۳٩۱/٦/۱٩ :: پسته ی بسته یا پرتقال یخ زده یا هرچی
» ۱۳٩۱/٦/۱٩ :: فردا بهش فکر خواهم کرد
» ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: چگونه یک لبخند را بمیرانیم
» ۱۳٩۱/٦/۱٧ :: به مناسبت روز جهانی وبلاگ
» ۱۳٩۱/٦/۱٦ :: استانبول 6
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: استانبول - 5
» ۱۳٩۱/٦/۸ :: برادری
» ۱۳٩۱/٦/٧ :: استانبول - 4
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: استانبول - 3
» ۱۳٩۱/٦/٢ :: هراس ِ از پایان راه
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: استانبول - 2
» ۱۳٩۱/٥/٢٩ :: استانبول - 1
» ۱۳٩۱/٥/٢٦ :: دویدن و نرسیدن
» ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: خنده ی زیر آب
» ۱۳٩۱/٥/٢۱ :: صداش کن ققنوس
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: رویا به هر زبانی یک کلمه ی جدید است
» ۱۳٩۱/٥/٤ :: Baby let me blow your mind tonight ...
» ۱۳٩۱/٥/٤ :: اشک سرما
» ۱۳٩۱/٥/۱ :: در جانی که توئی
» ۱۳٩۱/٤/۳٠ :: در ستایش سنگک
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: عادات می مانند
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: گاهی وحشت می کنم که نداشته باشمش
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: از لحاظ قیافه!
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: بهانه های کوچک مهربانی
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: ترش و شیرین
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: تیتر ندارد. زور که نیست!
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: مراحل تبدیل یخچال به کمد!
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: تابستان همیشه فصل پایان است
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: همین الان
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: مینو
» ۱۳٩۱/٤/٢٠ :: اشکات رو پاک کن، سرت رو بالا بگیر، حرکت کن!
» ۱۳٩۱/٤/۱٩ :: کیمیاست
» ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: آرامش زائیده ی آشفتگی
» ۱۳٩۱/٤/۱٦ :: You will return
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: مثل یک یاد ِ خوش آهنگ ِ بهانه ی لبخندی هنوز
» ۱۳٩۱/٤/۱٢ :: ویرانه ها، پشت سرم جا مانده
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: چرا و چگونه!
» ۱۳٩۱/٤/٩ :: آیین های تحمل 1
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: چیزهایی که به سان هم آغوشی اند 1
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: خودم را، و تو را
» ۱۳٩۱/٤/٤ :: سقف
» ۱۳٩۱/٤/۳ :: در کوچه ی اردیبهشتی
» ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: اطعمه
» ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: خواب هایم (شماره ی چند؟!)
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: سایه سار
» ۱۳٩۱/۳/٢٧ :: راهنمایی برای انتخاب خانه
» ۱۳٩۱/۳/٢٧ :: این راه من است
» ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: جنگجو
» ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: قسم به قلم
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: مثل یک سنگ سیاه قشنگ، مثل یک گور کوچک بی نام
» ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: خطه
» ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: سبکی تحمل ناپذیر هستی
» ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: مامان بانو
» ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: از جنس دیگر
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: چاپارچی مجازی
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: کولی
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: تنهایی 1
» ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: تو همیشه قُل دوم من هستی عزیزم
» ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: انبار داری
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: منجمد
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: دخترکم
» ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: انگار که یک اتفاق جدیدی
» ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: چرا که نه؟
» ۱۳٩۱/۳/۱٤ :: خانه ی من
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: زن بودن یک شغل تمام وقت است
» ۱۳٩۱/۳/۱٢ :: قربانی خاطراتیم و جلاد خویشتن
» ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: جام به جام
» ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: منتظر نوازش، یا درو
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: سفر کرده 1
» ۱۳٩۱/۳/۸ :: طاقت بیار
» ۱۳٩۱/۳/٧ :: جانم
» ۱۳٩۱/۳/٧ :: ای کاش ها
» ۱۳٩۱/۳/٥ :: مهمانی
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: دوم خرداد
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: Don't let me be misunderstood
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: دلیلی برای خوشبختی
» ۱۳٩۱/۳/۱ :: به تاریخ اول خرداد
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: کاش حلزون بودم، یا لاک پشت
» ۱۳٩۱/٢/۳٠ :: ترس هایم را می نویسم
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: چاه بابل
» ۱۳٩۱/٢/٢٧ :: نظر بازی
» ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: هنوز زنده ام!
» ۱۳٩۱/٢/٢٥ :: مثل هوا از برای آتش
» ۱۳٩۱/٢/٢٤ :: خبر آمد خبری در راه است
» ۱۳٩۱/٢/٢٤ :: چشم هایت
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: باقیات
» ۱۳٩۱/٢/٢٠ :: چیزهایی که می برم 3
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: واسطه
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: می طلبمت
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: نوشته هایی که جنین می میرند
» ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: راز سرخوشی جایی درونم جا به جا می شود
» ۱۳٩۱/٢/۱٦ :: For in our hearts the dreams are still the same
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: زمین اگر معرفت داشته باشد صدایم می کند
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: از میان این همه اسم، تو
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: پارک سپهر
» ۱۳٩۱/٢/۱٤ :: زندگی یک پالت رنگ است با تو
» ۱۳٩۱/٢/۱٤ :: در حوالی دلم
» ۱۳٩۱/٢/۱۳ :: امیر حسین جان
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: آنچه می ماند 2
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: از در که می آیی تو
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: از سرخوشی های دم دمای صبح
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: چیزهایی که می برم 2
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: تمام مسیرها به رم ختم می شوند
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: Jetzt aber tschüs
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: چیزهایی که می برم 1
» ۱۳٩۱/٢/۸ :: آنچه می ماند 1
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: نشانه ای است از حرکت
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: بیم از سراب نیست
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: سودا
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: ماه، لبخند می زند
» ۱۳٩۱/۱/۳۱ :: روز بیست و ششم
» ۱۳٩۱/۱/۳۱ :: جا - جاده
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: عاقبت، طلا یا مس
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: روز بیست و هشتم - جا مانده
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: روز بیست و هفتم
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: می زنه آتیش به جونم
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: لبخند هایی که دیازپام است
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: متشکرم آقای حقیقی
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: کنعان - 4
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: کنعان - 3
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: کنعان - 2
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: کنعان - 1
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: روز بیست و نهم
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: روز سی ام
» ۱۳٩۱/۱/٢۸ :: دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: روز سی و یکم - اندر احوالات خودم
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: بوی خوش مرد
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: شما که غریبه نیستید.
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: روز سی و سوم - باقی مانده
» ۱۳٩۱/۱/٢٤ :: روز سی و سوم
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: روز سی و ششم
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: روز سی و هفتم
» ۱۳٩۱/۱/۱٩ :: روز سی و نهم
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: روز سی و هشتم
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: روز چهلم
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: سیزده به در
» ۱۳٩۱/۱/۱٢ :: فاطمه
» ۱۳٩۱/۱/٩ :: دیشب برف بارید
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: به طعم شکلات
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: خواب ببینم حتی
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: هفت سال کودکی ام بود
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: شتاب دیوانه
» ۱۳٩۱/۱/٦ :: فکر می کنند هنوز دخترکشانم
» ۱۳٩۱/۱/٦ :: اصلا تو خورشیدی
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: تلیوس
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: دلم برای خانه ام تنگ شده
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ :: صد سال تنهایی
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ :: رهاش کن بره، رئیس
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ :: کلهم عرض شود
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ :: دانه هایی که در ما کاشته شد
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: از خواب دیدن ها 0
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: خواب دیدن ها 1
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: خواب دیدن ها 2
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: سووشون
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: هزار تا خاطره
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: هر تار یک خاطره
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: رسد از لطف هوا مژده ی بارانم باز
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٤ :: نگاه ِ نرم ِ خامه ای
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: قسم به کار
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: قسم به شنبه
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: قسم به نور
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: قسم به عکس
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: قسم به کادر
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: جان ِ منی تو
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: درخت ام
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: چیزهایی هست که تو... می دانی!
» ۱۳٩٠/۱٢/٧ :: هر تن، یک سپر
» ۱۳٩٠/۱٢/٧ :: هیشکی زنده نیست
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: قبل از طلوع
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: توبه ها را بشکنید
» ۱۳٩٠/۱٢/٥ :: مدیریت
» ۱۳٩٠/۱٢/٤ :: در نجابت رقص
» ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
» ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: اینجا هوا هم مزه ی خاک می دهد
» ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: قیافه ام طفلک شده
» ۱۳٩٠/۱٢/٢ :: اعلام یک قتل
» ۱۳٩٠/۱٢/٢ :: ما یک قبیله ایم
» ۱۳٩٠/۱٢/۱ :: من فقط یک سرشاخه ی کوچکم
» ۱۳٩٠/۱۱/۳٠ :: بمیرم برای قلبم، سال هاست نتپیده
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: شاید بهار خنده زد و ارغوان شکفت
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: عاقبت این پرده ها افتادنی است
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: ضرورت مباحثه
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: روی هدف ام باید تمرکز کنم
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: مهرناز دوست دارم! :))
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: آدم ها حاشیه نیستند. اصل اند
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۳ :: قعر
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ :: درنده خویی در روان ماست
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: پشت دیوارهای این روزهایمان
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٩ :: هنوز مست شب گذشته ام
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۸ :: نور، مثل آب است.
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٧ :: سفارشی از کاتالوگ
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٧ :: مست و گیسو افشان
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: جان ِ در خود فشرده
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ :: می خواهم استفراغ کنم
» ۱۳٩٠/۱۱/۸ :: از پسش بر می آییم!
» ۱۳٩٠/۱۱/٦ :: درد، برای چشیده شدن است.
» ۱۳٩٠/۱۱/٦ :: همچنان نخواهد شد
» ۱۳٩٠/۱۱/۳ :: بهانه
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: در بگشای
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: نبرد سخت تری است
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: آخ دختر شیرازی جان!
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: داغ ِ داغ ِ داغ
» ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ :: هیچ چیزمان به آدمیزاد نرفته
» ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ :: یکی که نبود
» ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ :: میانه ی میدان
» ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ :: سیمای کسی در دوردست
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٧ :: ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٧ :: شروع می کنم
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: عصر جدید
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: گرگ و میش
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: به یاد می آورم
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: لورل هاردی
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: قمرک
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: صدای زوزه می آید
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٧ :: جان من است این
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: از خلال چت
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ :: تصویری که من از مادر دارم
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ :: در ستایش حضور
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ :: سنگفرش کوچه های شهر
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٠ :: ژاندارک
» ۱۳٩٠/۱٠/٧ :: نمی دونی تو که عاشق نبودی
» ۱۳٩٠/۱٠/٥ :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» ۱۳٩٠/۱٠/٥ :: کاتارسیس در تارتاروس
» ۱۳٩٠/۱٠/٤ :: To be continue
» ۱۳٩٠/۱٠/۳ :: یلدا
» ۱۳٩٠/٩/٢۸ :: سد راه
» ۱۳٩٠/٩/٢٤ :: Everything must go
» ۱۳٩٠/٩/٢٢ :: جبر جغرافیایی
» ۱۳٩٠/٩/۱۸ :: ماه
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: غم قدیمی آشنا
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: روزم همچنان مبارک!
» ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: سنگ - قلاب
» ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: بوم!
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: دروغ نمی گوید: تن
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: عاقل، خر است!
» ۱۳٩٠/٩/٧ :: درکت می کنیم پسر!
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: به تقویم نگاه می کنم
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: رونوشت به خودم
» ۱۳٩٠/۸/٢۸ :: یه روز خوب می یاد
» ۱۳٩٠/۸/٢٧ :: پسرم
» ۱۳٩٠/۸/٢٦ :: ورک شاپ
» ۱۳٩٠/۸/٢٥ :: وقتی تو دیگر نیستی
» ۱۳٩٠/۸/٢٥ :: تپق فرویدی
» ۱۳٩٠/۸/٢٤ :: هیچ راهی دور نیست
» ۱۳٩٠/۸/٢٤ :: شیطنت
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: این نیز بگذرد
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: من به مانند بوته ی ذرت
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: 11 11 11
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: معنای از دست رفته
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: فرامرز
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: بلوغ 1
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: تخیل
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: خداحافظ.... همین حالا!
» ۱۳٩٠/۸/٦ :: علی
» ۱۳٩٠/۸/٦ :: طرح های پاییزی
» ۱۳٩٠/۸/٤ :: 4
» ۱۳٩٠/۸/٤ :: جشنواره
» ۱۳٩٠/۸/٢ :: دل جای دیگری است؛ نظر جای دیگری است
» ۱۳٩٠/٧/۳٠ :: زخمی که من خوردم یا تو زدی
» ۱۳٩٠/٧/٢۸ :: امیدواری
» ۱۳٩٠/٧/٢۸ :: همیشگی ها
» ۱۳٩٠/٧/٢٤ :: آنچنان که یک دوست باید...
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: ملللللودی
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: 3
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: 2
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: 1
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: در
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: باران من
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: سمجها
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: تحصن
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: آمنه زنگنه
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: گذار
» ۱۳٩٠/٧/۸ :: پنج سال هم بیشتر
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: دختر کوچولوی نا امنم، عزیزم:
» ۱۳٩٠/٧/٥ :: فریبا
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: مضرب
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: اصلا معلوم نیست که ما ده سال دیگر کجاییم
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: کامل
» ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: هزار کاکلی شاد، هزار قناری خاموش
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: یعنی کی می تونه باشه این وقت شب؟
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: محدوده
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: آدم هایم - 4
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: دختران
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: وبلاگ، به مثابه وبلاگ
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: حکایت باران بی امان است...
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: نوبل
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: زندگی مجازی
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: ساربان
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: I Have a Dream
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: لبیک
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: اهلی
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: مونوپولی
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: درماندگی
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: دیوانگی
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: بیدار شو
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: مثل صدای ربنا
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: دور ِ دورِ دور
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: تصویر
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: در آینه
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: برای من
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: مباحثه
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: آدم هایم- 3
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: آدم ها- 2
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: آدم ها - 1
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: آب - شار
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: معصوم
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: نمی شه بیشتر برید به خودتون سر بزنین؟
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: حقیقت
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: در قدرت های مختلف
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: شمع های هفت سالگی
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: دل خوش
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: به حق اتفاق های نیفتاده
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: در بهشت اکنون
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: 590
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: قوچ های خورشید
» ۱۳٩٠/٤/٦ :: دل غصه دار
» ۱۳٩٠/٤/٦ :: بزرگ شدن
» ۱۳٩٠/٤/٦ :: برای نقابی که بر چهره دارم
» ۱۳٩٠/۳/۳٠ :: سی خرداد
» ۱۳٩٠/۳/٢٩ :: 6/19
» ۱۳٩٠/۳/٢۸ :: آسمانی که باید ببوسمش
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: مارکوپولو
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: مان
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: عصاره
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: گیجاویج
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: ایمان دارد
» ۱۳٩٠/۳/٢٦ :: سرزمین های سرد شمالی
» ۱۳٩٠/۳/٢۳ :: سبزک
» ۱۳٩٠/۳/٢۱ :: آخرین
» ۱۳٩٠/۳/٢٠ :: بهانه
» ۱۳٩٠/۳/۱۸ :: چیزی شبیه معجزه
» ۱۳٩٠/۳/۱٧ :: ضد ارزش
» ۱۳٩٠/۳/۱٦ :: تحقیقات دانشمندان نشان می دهد یک جای کار سالهاست که می لنگد.
» ۱۳٩٠/۳/۱٥ :: امشب
» ۱۳٩٠/۳/۱٤ :: انگار پی ساختمان وجودم را کنده باشی
» ۱۳٩٠/۳/۱٤ :: ده و ده دقیقه ی شب
» ۱۳٩٠/۳/۱۳ :: اینطور که من فهمیده ام
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: جزئیات مهم
» ۱۳٩٠/۳/٦ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» ۱۳٩٠/۳/٤ :: واهه
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: 195 کیلومتر تا تهران
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: برای روز مادر
» ۱۳٩٠/۳/۱ :: بیگانه
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: شام آخر
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: تیشه
» ۱۳٩٠/٢/٢۸ :: عطف
» ۱۳٩٠/٢/٢٦ :: در میانه ی درگاهی
» ۱۳٩٠/٢/٢٥ :: از بین گرد و غبار گرفته ترین ها
» ۱۳٩٠/٢/٢٤ :: دختر خوشبخت
» ۱۳٩٠/٢/٢٢ :: چشم سوم
» ۱۳٩٠/٢/٢۱ :: سه شنبه ها عصر خوشمزه
» ۱۳٩٠/٢/٢۱ :: فضاهای صمیمی سه شنبه عصرها
» ۱۳٩٠/٢/۱٩ :: تماس
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: تصمیم کبری
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: لطفا چند لحظه صبر کنید
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: تک جمله
» ۱۳٩٠/٢/۱٤ :: رایحه
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: در سرزمین های دور دوردست
» ۱۳٩٠/٢/٦ :: آنیس
» ۱۳٩٠/٢/٦ :: مشارکت
» ۱۳٩٠/٢/٥ :: پژواک
» ۱۳٩٠/٢/٢ :: عزیزترین خواهری که توئی
» ۱۳٩٠/٢/٢ :: من، به مانند یک کشور به شورش کشیده شده
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: دوست داشتنی عزیز من!
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: برای این چند روز دردناک مریض وش!
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: پنجره
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: شما به خمس و زکات اعتقاد دارید؟
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: چون من عاقل نیستم!
» ۱۳٩٠/۱/٢٤ :: آداب دارد تبریک گفتن هم!
» ۱۳٩٠/۱/٢۳ :: تولدت مبارک شفق!
» ۱۳٩٠/۱/٢۳ :: در سر کلاس درس
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: زمان حرمت ندارد
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: شاید امسال نیاید دیگر
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: اعتراف
» ۱۳٩٠/۱/۱٩ :: منجی - قربانی - جلاد
» ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: اعتباریه
» ۱۳٩٠/۱/۱٥ :: کاش بخندی سعید
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: وسواس
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: دختر جان شیرینم
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۳ :: آخر به جایی می رسیم
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: چه حسی داشته وقتی اینو نوشته؟
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: تصویر
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: رندی و هوسناکی، در عهد شباب اولی
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: نظم دارد بر می گردد
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: کشتی
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: شهر در امن و امان است
» ۱۳۸٩/۱٢/٧ :: نازیباست
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: قحطی
» ۱۳۸٩/۱٢/٢ :: دوستان های دوستانه ام
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: ثروتمند
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٧ :: امان را از من بگیر...
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٤ :: صرف فعل
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: هاپچه
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٠ :: Don't wanna miss thing
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ :: مینو و احسان
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ :: قهوه ی گرم به بهانه ی صبحانه
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ :: صفر، نه، سه، پنج، یک، صفر و بقیه ی اعداد
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۳ :: هدیه ی یتیم درون شخصیت من
» ۱۳۸٩/۱۱/٢ :: حسی به غیر عاشقیست که می خواهمت هنوز
» ۱۳۸٩/۱۱/۱ :: دلم یک نفر را می خواهد که عصر جمعه ی مان را با هم بیرون برویم و هی قدم بزنیم!
» ۱۳۸٩/۱٠/۳٠ :: بزرگ شدن درد دارد گاهی
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٤ :: آرکتایپ معصوم یا بچه ننه سابق
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ :: آخ اگه بارون بزنه
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۱ :: یادت باشد هدیه جان
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: آنقدر که تو خوبی!
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: هاروارد
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۳ :: سفرت خوش
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٢ :: ستایش سراسیمه سحر سوزان نگاهت
» ۱۳۸٩/۱٠/٩ :: باد من را با خود خواهد برد
» ۱۳۸٩/۱٠/٧ :: آنچه هستم
» ۱۳۸٩/۱٠/٤ :: نخلستان
» ۱۳۸٩/۱٠/٤ :: کاش گفته باشم مادرجون که دوستت دارم
» ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: پشتیبانی
» ۱۳۸٩/٩/۳٠ :: خروش از خم چرخ چاچی بخواست
» ۱۳۸٩/٩/۳٠ :: بوسه
» ۱۳۸٩/٩/٢٩ :: امشب
» ۱۳۸٩/٩/٢۸ :: هوا بوی امنیت خانه می دهد
» ۱۳۸٩/٩/٢۸ :: روز و شب
» ۱۳۸٩/٩/٢۳ :: تولد
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: افسانه ی سیزیف
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: حفاظ
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: تحدید
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: خطوط دوست داشتنی چروکیده صورتم
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: شمشیری در دست! پاپ زن تنهاست
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: استخاره
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: دم -- بازدم. دم-- بازدم.
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: آرماگدون
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: زندگی ناعادلانه است
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: تصلب
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: دلم یک مرد می خواهد
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: تهران قشنگ گرم مهربان دوست داشتنی من!
» ۱۳۸٩/٩/٢٠ :: گربه ها را نمی فهمم
» ۱۳۸٩/٩/۱۸ :: ناجی
» ۱۳۸٩/٩/۱٧ :: لبخند
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: Irich Cream
» ۱۳۸٩/٩/۱۳ :: تین
» ۱۳۸٩/٩/٩ :: گل و مهتاب و لبخند
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: Is it me you looking for
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: و شما!
» ۱۳۸٩/٩/٥ :: بیمار خنده های توام بیشتر بخند!
» ۱۳۸٩/٩/٤ :: جوجه ای که مرغ شد!
» ۱۳۸٩/٩/٤ :: 625
» ۱۳۸٩/٩/۱ :: ماه اینجا بدر است دوباره
» ۱۳۸٩/۸/٢٧ :: دل پیچه!!!!
» ۱۳۸٩/۸/٢٥ :: غنیمت من
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: نفس بکش
» ۱۳۸٩/۸/٢۱ :: طلب
» ۱۳۸٩/۸/٢۱ :: و صدایی در دوردست مرا فرا می خواند
» ۱۳۸٩/۸/٢٠ :: کاین غصه هم سر آید
» ۱۳۸٩/۸/٢٠ :: در ستایش شمس الملوکیت
» ۱۳۸٩/۸/۱۸ :: دوران
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: ثانیه
» ۱۳۸٩/۸/۱٥ :: اگه برنگردیش
» ۱۳۸٩/۸/۱٤ :: بهانه های کوچک خوشبختی
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: تو که زیاد دلتنگ می شوی...
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: جایی خالیست انگار
» ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: یکی بود
» ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: آهای! شماها!
» ۱۳۸٩/۸/٩ :: از خونی که از خودم ریختم
» ۱۳۸٩/۸/٩ :: جانم به لب
» ۱۳۸٩/۸/٩ :: پاک ام
» ۱۳۸٩/۸/۸ :: به شیرینی سیب
» ۱۳۸٩/۸/٥ :: نقطه سر خط
» ۱۳۸٩/۸/٥ :: پرنده مردنی است
» ۱۳۸٩/۸/٥ :: سرمه
» ۱۳۸٩/۸/٤ :: اگر دنیای انرژی ام بی دیوار باشد ....
» ۱۳۸٩/۸/۳ :: برمی گردند که اما
» ۱۳۸٩/۸/۳ :: از شیطانی که منم
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: حق با تو بود
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: آن روزهای نیامده
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: رخوتناک
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: قصار
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: یاور همیشه مومن
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: فردا
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: از دردی که می کشد
» ۱۳۸٩/٧/٢۸ :: انگار قرار است بشناسمش خودم را
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: آسیبی نمی رسانم به تو، این سوگند من است
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: رمسانه
» ۱۳۸٩/٧/٢٦ :: آب، نماد احساساته
» ۱۳۸٩/٧/٢٦ :: شهادتین
» ۱۳۸٩/٧/٢٥ :: فتبارک الله احسن الخالقین
» ۱۳۸٩/٧/٢۱ :: این روزها
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: روز خود را چگونه گذراندید؟
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: شازده کوچولو
» ۱۳۸٩/٧/۱٩ :: خرس بزرگ تر
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: بررسی
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
» ۱۳۸٩/٧/۱٦ :: آنرا که خبر شد خبری باز نیامد
» ۱۳۸٩/٧/۱٥ :: غولی به نام ترس
» ۱۳۸٩/٧/۱٢ :: مرزداران
» ۱۳۸٩/٧/۱۱ :: فصل آخر
» ۱۳۸٩/٧/٩ :: زندگی ام را می خواهم زندگی کنم
» ۱۳۸٩/٧/٧ :: آب نمکی
» ۱۳۸٩/٧/٧ :: مرسی دنیا!
» ۱۳۸٩/٧/٤ :: نبودن هات
» ۱۳۸٩/٦/۳۱ :: بعضی خیابان ها هم حتی بن بست می شوند
» ۱۳۸٩/٦/٢٩ :: خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو
» ۱۳۸٩/٦/٢٧ :: دوست تر ترانه
» ۱۳۸٩/٦/٢٦ :: پولدارانه
» ۱۳۸٩/٦/٢٢ :: غرغرویی
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: لبخندانه
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: سعادتمندانه
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: بچه
» ۱۳۸٩/٦/۱٦ :: آسمان آبستن اتفاقات است
» ۱۳۸٩/٦/۱٥ :: تعلیقی
» ۱۳۸٩/٦/۱٠ :: انقدر تیتر گذاشتن کار سختی است!
» ۱۳۸٩/٦/٩ :: خوشبختی
» ۱۳۸٩/٦/۸ :: باور بودن
» ۱۳۸٩/٦/۸ :: کسی بیاید!!!
» ۱۳۸٩/٦/٧ :: روزی، روزگاری، فردا!
» ۱۳۸٩/٦/٢ :: سرخوشانه
» ۱۳۸٩/٦/٢ :: عمو قاقایی
» ۱۳۸٩/٥/۳۱ :: بزرگ
» ۱۳۸٩/٥/۳۱ :: برای آن روزها و آن آدم ها
» ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: گرما
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: یاران
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: ًQTR489
» ۱۳۸٩/٥/٢٥ :: به مقصد استکهلم
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: بی من
» ۱۳۸٩/٥/٢٢ :: TWILIGHT
» ۱۳۸٩/٥/۱٩ :: اینجا چراغی روشن است
» ۱۳۸٩/٥/۱٩ :: بودن - شیفته (حاد!)
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: برای نگاهی که فراموشش کردم!
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: سرویس
» ۱۳۸٩/٥/۱٤ :: هر چی آرزوی خوبه مال تو
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: بابایی
» ۱۳۸٩/٥/۱٠ :: زمان را به سخره می گیریم
» ۱۳۸٩/٥/۱٠ :: دعای یک کارآموز طفلک
» ۱۳۸٩/٥/٧ :: آنچنان موجود شاهکاری که هستم من!
» ۱۳۸٩/٥/٦ :: دختره ی لوس!
» ۱۳۸٩/٥/٦ :: قدیمی تر
» ۱۳۸٩/٥/٥ :: وقتی هیچ کس آنجاست
» ۱۳۸٩/٥/٥ :: گفتا که رهرو است او، از راه دیگر آید
» ۱۳۸٩/٥/٤ :: در چشم باد
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: لطف عالی مستدام
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: من اشتباهی هستم
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: شات
» ۱۳۸٩/٤/۳٠ :: ما با تو دوره می کنیم همیشه هنوز را
» ۱۳۸٩/٤/۳٠ :: با یک دل یک عالمه غصه دار
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: آقای خاص
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: هنوز
» ۱۳۸٩/٤/٢٦ :: now a day you're gone
» ۱۳۸٩/٤/٢٦ :: jense-akhar
» ۱۳۸٩/٤/٢٥ :: خواندن
» ۱۳۸٩/٤/٢٥ :: بگم ببخشید بر می گرده این فیلم از اول؟!
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: بدون استعاره
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: ای به جا مانده از دی
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: به رنگ نارنجی!
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: نیلگون
» ۱۳۸٩/٤/۱٦ :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» ۱۳۸٩/٤/۱٥ :: انگار زندگی یک دیکته ی سراسر اشتباه است گاهی
» ۱۳۸٩/٤/۱٥ :: دل لرزه
» ۱۳۸٩/٤/۱٢ :: آدم ها دوست داشتنی اند!
» ۱۳۸٩/٤/۱۱ :: عشق بازی دلم می خواهد.
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: PURITY
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: مخصوص با پنیر اضافه
» ۱۳۸٩/٤/٦ :: خوابگاه
» ۱۳۸٩/٤/۱ :: نجواهای لعنتی نصفه شبی این وجدان سر به بیداری گذاشته ی من
» ۱۳۸٩/٤/۱ :: when she called me Heidi
» ۱۳۸٩/۳/۳٠ :: صبح یک روز امتحانی
» ۱۳۸٩/۳/٢٧ :: آفتاب
» ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: رنگ ها و رنگ ها
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: ارتعاش لحظه های خوشبختی
» ۱۳۸٩/۳/۱٥ :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» ۱۳۸٩/۳/۱٤ :: امید، همه چیز است!
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: کلن به به
» ۱۳۸٩/۳/۸ :: امان شهر بریده شده
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: Friday, May 28, 201 .
» ۱۳۸٩/۳/٦ :: وای از شب تارم
» ۱۳۸٩/٢/۳۱ :: celebration for ex-friends!
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: یادداشت های یک بیمار روانی!
» ۱۳۸٩/٢/٢۸ :: گیجاویج لحظات گرگیجه آور
» ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: از تهی سرشار
» ۱۳۸٩/٢/۱٩ :: دام
» ۱۳۸٩/٢/۱٥ :: شکلات با طعم لب های تو!
» ۱۳۸٩/٢/٦ :: دوست شما ارزونیتون!
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: هوای اینجا چیزی کم دارد!
» ۱۳۸٩/۱/۳٠ :: در صبحی که می رسد
» ۱۳۸٩/۱/۳٠ :: بیدار شب های تنهایی من
» ۱۳۸٩/۱/٢٩ :: شبی از همین روزها
» ۱۳۸٩/۱/٢۸ :: اطلاعیه!
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: زر- فام!
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: هی، فلانی!
» ۱۳۸٩/۱/٢۱ :: به بهانه ی دوستی!
» ۱۳۸٩/۱/۱۸ :: آدم ها تا ناشناسند همه با هم دوستند
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: طلایی
» ۱۳۸٩/۱/۱۳ :: 1389
» ۱۳۸٩/۱/۱٢ :: زمستان 85
» ۱۳۸٩/۱/۱٠ :: دهم فروردین ماه
» ۱۳۸٩/۱/٦ :: تق!
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۱ :: آتش است این بانگ نای و نیست باد
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۱ :: الف - به نام تو
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: این تیتر قرار بود به نام تو باشد
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٥ :: هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید
» ۱۳۸۸/۱٢/٥ :: re- exchange
» ۱۳۸۸/۱٢/٤ :: خداحافظ کودکی من!
» ۱۳۸۸/۱٢/۳ :: Love's around you! Life's too
» ۱۳۸۸/۱٢/۱ :: ای سکوت ای مادر فریاد ها!
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: دندوناشو!
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: و هر کس سر خویش گرفت
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۸ :: عاشق اون پسر بچه ی معصوم تو عکسم!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٧ :: با تشکر از مت!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ :: شاید فردا!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ :: باز باید سرنوشت از سر نوشت
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ :: در چشمان قاصدک
» ۱۳۸۸/۱۱/٧ :: به یاد تمام شب های بیداری
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٤ :: آبی دریا به رنگ آسمان
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٤ :: دلتنگ شدن برایت جرم نیست!
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: زبان مادری
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ :: دلتنگانه
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ :: چو فردا بر آید بلند آفتاب
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٦ :: صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٦ :: تنها دو بار زندگی می کنیم
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ :: به گمانم تو حرفی برای گفتن داشتی!
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ :: امروز دوشنبه بود...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: انگار زندگی زیباست!
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: 2010
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۱ :: همینیه که هست!
» ۱۳۸۸/۱٠/۸ :: دل کوک
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: گناه نخستین
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: یلدا
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: تردید
» ۱۳۸۸/٩/٢٩ :: می دانی محیا...
» ۱۳۸۸/٩/٢٦ :: از دردی که می دانم چیست!
» ۱۳۸۸/٩/٢٠ :: فال
» ۱۳۸۸/٩/٢٠ :: در کنج سکوتی... غوغای تو بر پاست درونم!
» ۱۳۸۸/٩/۱٧ :: در لحظه - 9
» ۱۳۸۸/٩/۱٦ :: 8
» ۱۳۸۸/٩/۱٥ :: باغ های کندلوس
» ۱۳۸۸/٩/۱۱ :: پوکر
» ۱۳۸۸/٩/٤ :: 2015
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: بودن یا باشیدن؟ مسئله این است اساسی!
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: هوار - با حنجره ی دزدی!
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: روزگار سپری شده مردم سالخورده
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: 7
» ۱۳۸۸/۸/۱۳ :: بابک
» ۱۳۸۸/۸/۱۱ :: j- son
» ۱۳۸۸/۸/۱٠ :: بیمار خنده های توام
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: 50- گاهی برای خودم
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: مثلا!
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: خیال بیگاه
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: 6- بی بهانه
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: 5
» ۱۳۸۸/٧/٢٤ :: به یاد بیاور!
» ۱۳۸۸/٧/٢٠ :: وقتی که نام تو بی شکل می شود حتی در معنا!
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: وقتی اساسی نخورده مستیم!!!!
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: قطره
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: هزاران خورشید تابان
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: دخترک کبریت فروش
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: گلگشت
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: هفته ی پیش... همین موقع! همان جا!
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: قسم به روز...
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: 4- نارسیسیم
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: کوهی
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: 3 - تسلسل
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: 2
» ۱۳۸۸/٧/۱٠ :: در میان شن و مه....
» ۱۳۸۸/٧/٦ :: Happy Birthday hedieh
» ۱۳۸۸/٦/٢٩ :: زایش
» ۱۳۸۸/٦/٢٥ :: در لحظه- 1
» ۱۳۸۸/٦/٢۱ :: آدم ها را باید با دل رها کرد...
» ۱۳۸۸/٦/۱٩ :: آونگ
» ۱۳۸۸/٦/۱۸ :: ز... مثل زندگی!
» ۱۳۸۸/٦/۱٥ :: از سر خوشی!
» ۱۳۸۸/٦/٤ :: در بگشای! (زمستان است)
» ۱۳۸۸/٦/۱ :: پرستش
» ۱۳۸۸/٥/٢۸ :: مشترک مورد نظر، در دسترس نمی باشد.
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: آن
» ۱۳۸۸/٥/۱۸ :: هوای تازه
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ماه، بالای سر تنهایی است
» ۱۳۸۸/٥/۱٠ :: لبریز
» ۱۳۸۸/٥/٦ :: منحنی
» ۱۳۸۸/٤/۳٠ :: به همین سادگی
» ۱۳۸۸/٤/٢۸ :: شریان
» ۱۳۸۸/٤/٢۳ :: اشک ها و لبخند ها
» ۱۳۸۸/٤/٢٠ :: ماوا
» ۱۳۸۸/٤/٩ :: کلمه
» ۱۳۸۸/۳/۸ :: دوسلدورف
» ۱۳۸۸/۳/٤ :: بیگانه
» ۱۳۸۸/۳/٢ :: طعم شیرین بوسه
» ۱۳۸۸/٢/٢٧ :: در خشاخش برگ های پاییزی
» ۱۳۸۸/٢/٢٦ :: پراکنده های من، تکه های تو!
» ۱۳۸۸/٢/٢٠ :: بایستگی
» ۱۳۸۸/٢/۱۸ :: و در آخرین روز هفته...!
» ۱۳۸۸/٢/۱٦ :: یه سبد محبت...!
» ۱۳۸۸/٢/۱٤ :: کسی که مثل هیچ کس نیست
» ۱۳۸۸/٢/۱۱ :: تلخ، مثل عسل!
» ۱۳۸۸/٢/۱۱ :: عاقلانه
» ۱۳۸۸/٢/٧ :: به همین سادگی
» ۱۳۸۸/٢/٤ :: باید دوباره دیوونه بشم.
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: برای فهیمه
» ۱۳۸۸/۱/۱٥ :: گامی به پیش!
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٦ :: دروغ گفتن حق من است!
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٥ :: سپیده
» ۱۳۸٧/۱٢/۱ :: بودن
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: عشق یعنی باران!
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٠ :: در امتداد راه
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: احیا
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: اکسیداسیون
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 10
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 9
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 8
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 7
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 6
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 5
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 4
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 3
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 2
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: 1
» ۱۳۸٧/٩/٩ :: زمزمه ای دگر...
» ۱۳۸٧/٩/٥ :: و ناتوانی این دست های سیمانی....
» ۱۳۸٧/٩/٢ :: my heart will be go on!
» ۱۳۸٧/٩/۱ :: دایره
» ۱۳۸٧/۸/٢٢ :: کنعان
» ۱۳۸٧/۸/٢٠ :: دانش گا یا دانشگاه؟!
» ۱۳۸٧/۸/۱۸ :: BRT
» ۱۳۸٧/۸/۱٧ :: وقتی از عشق حرف می زنیم...
» ۱۳۸٧/۸/۱٤ :: مرتضی
» ۱۳۸٧/۸/۱٢ :: لعنت به من!
» ۱۳۸٧/۸/۱٠ :: مبهم نامه!
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: رشادت جاذبه!
» ۱۳۸٧/۸/۳ :: چرخ و فلک
» ۱۳۸٧/٧/٢٩ :: تهوع!
» ۱۳۸٧/٧/٢٤ :: هدیه
» ۱۳۸٧/٧/٢٢ :: هان؟!
» ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: شیرین
» ۱۳۸٧/٧/۱٤ :: کلمات
» ۱۳۸٧/٧/٧ :: وزنه ای بر روح
» ۱۳۸٧/٧/٦ :: tired of being
» ۱۳۸٧/٧/٥ :: از خاموشی، تا فریاد
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: غنی تر از شقایق...
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: بهترین خبر، همین حضور تو!....
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: وسعت تشکیل ابرها....
» ۱۳۸٧/٧/۱ :: ۱۳۸٧/٧/۱
» ۱۳۸٧/٦/۳۱ :: به بهانه ی جشن ماه!
» ۱۳۸٧/٦/۳۱ :: جنایت و مکافات
» ۱۳۸٧/٦/٢٤ :: قهقهه ی سکوت
» ۱۳۸٧/٦/٢۳ :: چه سبزم...
» ۱۳۸٧/٦/٢۳ :: چهار دیواری، اختیاری!
» ۱۳۸٧/٦/٢٠ :: می رم همراه کولی های آواره!
» ۱۳۸٧/٦/٧ :: بمان! وبگو چرا
» ۱۳۸٧/٦/٤ :: اکنون
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: ولعنت ابدی بر فردا
» ۱۳۸٧/٥/۱٠ :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» ۱۳۸٧/٤/۱۸ :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: اینجا تهران است.... صدای من را از پلی تکنیک می شنوید
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ۱۳۸٧/۳/٢۳ :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» ۱۳۸٧/۳/۱٠ :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
» ۱۳۸٧/٢/۳۱ :: blast (again) 0
» ۱۳۸٧/٢/۳۱ :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» ۱۳۸٧/٢/٢٧ :: داداشی
» ۱۳۸٧/٢/٢٤ :: !
» ۱۳۸٧/٢/٢٢ :: با تو! تا همیشه!
» ۱۳۸٧/٢/۱٩ :: من و تو!
» ۱۳۸٧/٢/۱٦ :: دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره
» ۱۳۸٧/٢/۱٤ :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» ۱۳۸٧/٢/٤ :: برگرد....
» ۱۳۸٧/۱/٢٦ :: هدیه ها!
» ۱۳۸٧/۱/٢٠ :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» ۱۳۸٧/۱/۱٧ :: به نام آٍینده!
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٩ :: زندگی از سر خط!
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: نیازی به تیتر نیست
» ۱۳۸٦/۱٢/۳ :: ××××
» ۱۳۸٦/۱٢/٢ :: برای من باش!
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» ۱۳۸٦/٩/٥ :: بچه ها
» ۱۳۸٦/۸/٢٩ :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: عشق نخست
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: عاشق باشیم!
» ۱۳۸٦/٧/٤ :: و باز ۷ مهر
» ۱۳۸٦/٦/٢٧ :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
» ۱۳۸٦/٢/۱٠ :: سلام!
» ۱۳۸٦/٢/۸ :: جدیدا!
» ۱۳۸٦/٢/۳ :: و دوباره من!
» ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٩ :: شب آُفتابی
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۸ :: کجایی؟
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ :: مشروطی
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۸ :: سینا
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٥ :: من صورتیه رو می خوام!
» ۱۳۸٥/۱٠/٩ :: بازی یلدا
» ۱۳۸٥/۱٠/٥ :: بین پیله ی فراموشی
» ۱۳۸٥/٩/۳ :: اون روزا
» ۱۳۸٥/۸/٢٧ :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» ۱۳۸٥/۸/۱٢ :: قشنگ ترین سوغاتیه, غبار پیراهن تو!!
» ۱۳۸٥/٧/٢۸ :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
» ۱۳۸٥/٧/٢٧ :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» ۱۳۸٥/٧/٢٦ :: به نام نو
» ۱۳۸٥/٧/۱٥ :: برای پرواز، فقط دو بال کافی نیست
» ۱۳۸٥/٧/٧ :: تولد!
» ۱۳۸٥/٧/٦ :: تشکرنامه
» ۱۳۸٥/٧/٥ :: صبحگانه
» ۱۳۸٥/٧/۱ :: بچرخ تا بچرخیم
» ۱۳۸٥/٦/۱٩ :: D:
» ۱۳۸٥/٦/۱۳ :: شرمنده دوستان
» ۱۳۸٥/٦/٦ :: ببین، بشنو، زانو بزن، پرستش کن!
» ۱۳۸٥/٥/٢٥ :: تفکر
» ۱۳۸٥/٥/٢٢ :: و تو دیگه نیستی!
» ۱۳۸٥/٥/٢٠ :: دارم پرواز می کنم!
» ۱۳۸٥/٥/۱۳ :: برد!
» ۱۳۸٥/٥/۱۱ :: هو الباقی
» ۱۳۸٥/٥/٥ :: من!
» ۱۳۸٥/٥/۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: و کلام آخر
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: پانزده
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: چهارده
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: سیزده
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: دوازده
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: یازده
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: ده
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: نه
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: هشت
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: هفت
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: شش
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: پنج
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: چهار!‌
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: دو
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: یک
» ۱۳۸٥/۳/۱٤ :: جنس آخر
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: مازوخیسم
» ۱۳۸٥/٢/۸ :: ۱۳۸٥/٢/۸
» ۱۳۸٥/٢/٥ :: از مصدر باختن
» ۱۳۸٥/۱/٢٩ :: چشمان باز بسته
» ۱۳۸٥/۱/٢٧ :: رخوت
» ۱۳۸٥/۱/٢٥ :: رد پای مرگ
» ۱۳۸٥/۱/٢۳ :: پر پرواز
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: رویای سبز
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: بز بز قندی - ۲
» ۱۳۸٥/۱/۱٩ :: روزانه-۴
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: روزانه-۳
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: زیبایی
» ۱۳۸٥/۱/۱۱ :: عصیان
» ۱۳۸٥/۱/۸ :: چرند و پرند
» ۱۳۸٥/۱/۱ :: گانه ی اول: کانون خانواده
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۳ :: نیمه تمام...
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٥ :: بزبز قندی
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٢ :: متشکرم!
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۱ :: tamally maak
» ۱۳۸٤/۱٢/۸ :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» ۱۳۸٤/۱٢/٤ :: هنوز عنوان ندارد
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٤ :: پراکنده های ۲
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٤ :: نقطه.
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٠ :: ویکنت دو نیم شده؟؟؟؟
» ۱۳۸٤/۱۱/٤ :: نه تو تنها نیستی
» ۱۳۸٤/۱٠/۳٠ :: برای هدیه و شاید برای همه
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۳ :: یوووگی!
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٦ :: سکوت
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٠ :: بیا دوباره نگاه کن!
» ۱۳۸٤/٩/٢٥ :: خودکار خوب
» ۱۳۸٤/٩/۱٧ :: ما سالهاست مرده ایم...
» ۱۳۸٤/٩/٧ :: لعنتی
» ۱۳۸٤/٩/٢ :: کاش بر می گشتم..
» ۱۳۸٤/۸/٢٩ :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: من وجود خویش را گم کرده ام...
» ۱۳۸٤/۸/۱٢ :: ......
» ۱۳۸٤/۸/٥ :: مرتد
» ۱۳۸٤/٧/٢٦ :: i can fly!
» ۱۳۸٤/٧/۸ :: خوشست خلوت اگر...
» ۱۳۸٤/٦/٢٩ :: یا هو
» ۱۳۸٤/٦/۱۸ :: به همه ی کوزه های شکسته
» ۱۳۸٤/٦/۱۱ :: به خاطر یک مشت کتاب!
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: نوستالوژی من
» ۱۳۸٤/٥/٢۸ :: آسمان مال من است!
» ۱۳۸٤/٥/٢٥ :: خزان
» ۱۳۸٤/٥/۱٩ :: نمی دونم چه تیتری خوبه!
» ۱۳۸٤/٥/۱٤ :: خیز و با من، نغمه ی تازه سر کن!
» ۱۳۸٤/٥/٧ :: .....!!!
» ۱۳۸٤/٥/۱ :: م ن ج ل ا ب
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: تولد تولد تولدت مبارک!
» ۱۳۸٤/٤/۱٩ :: آخرین سخن امسال...!
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: کنکور خاکستری!
» ۱۳۸٤/٤/٧ :: چه خوشگل شدی امشب!
» ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» ۱۳۸٤/۳/٧ :: ندونستم!؟
» ۱۳۸٤/٢/۳۱ :: دعا کن نره امشب...
» ۱۳۸٤/٢/۱٧ :: لا لا لا لا دیگه بسه گل لاله.
» ۱۳۸٤/٢/۱٢ :: اینم یه جور از من!
» ۱۳۸٤/۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱/٧ :: s.o.s
» ۱۳۸٤/۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱/٤
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٢ :: آرووم آرووم آرووم...
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۱ :: حمد و سپاس خدای....
» ۱۳۸۳/۱٢/۳ :: اهل طاعونی این قبیله ی مشرقی ام...
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
» ۱۳۸۳/۱۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٠
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٦ :: یاد نامه ای کوتاه برای عاطفه...
» ۱۳۸۳/۱٠/۱۳ :: یه بار دیگه!
» ۱۳۸۳/۱٠/٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٦
» ۱۳۸۳/٩/٢۳ :: همه یار دارن و بی یار ماییم...
» ۱۳۸۳/٩/۱٠ :: فوری........
» ۱۳۸۳/٩/٦ :: و من باز در خود فرو می دوم....
» ۱۳۸۳/٩/٥ :: به ایرانم، ایران جاودان..
» ۱۳۸۳/۸/۳٠ :: جرعه ای برای تو...
» ۱۳۸۳/۸/٢۳ :: شاید وقتی دیگر...
» ۱۳۸۳/۸/٥ :: چرا من؟؟؟
» ۱۳۸۳/٦/۱٥ :: توضیح
» ۱۳۸۳/٥/٢٧ :: چرا؟؟؟
» ۱۳۸۳/٥/۱۸ :: فاجعه
» ۱۳۸۳/٥/۸ :: چه فراموشی سنگینی....
» ۱۳۸۳/٥/٢ :: افسوس
» ۱۳۸۳/٤/٢۸ :: من خسته ام...
» ۱۳۸۳/٤/٢٤ :: من یا او؟؟؟
» ۱۳۸۳/٤/٢۱ :: بر او ببخشایید