دروغ گفتن حق من است!

١

و می گذرد...

و می گذرد....

می گذرد....

٢

زندگی، نه تلخ است و نه شیرین!

زندگی، هم طعم توست!

٣

هووووم! چه طعم گسی!

۴

زندگی یه معما نیست که باید حلش کرد. بلکه یه هدیه است که باید ازش لذت برد!

۵

هدیه ی لذت بخش!

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
علی جباری

کجای جونور؟

علی جباری

هدیه یه رنگ به من بزن