شبیه نوک زدن به زندگی شده. چند صفحه کتاب. کمی موسیقی. گاهی فیلم. معاشرت های مجازی یا تلفنی. دیدن کسی. به ندرت. 

حداکثر هشت روز. می جنگم با خودم که همین امروز از این بند بیرون نکشم خودم رو.

/ 0 نظر / 5 بازدید