بزرگ شدن درد دارد گاهی

تمام آدم های نسل من- با چند سالی تخفیف- که ازدواج کرده اند و اطراف من اند، یا طلاق گرفته اند، یا در شرف طلاق اند، یا طلاق عاطفی گرفته اند یا....

یای آخر هم یا اینکه انقدر جدید ازدواج کرده اند که به اینجا نرسیده اند!

می ترساندم ازدواج. می ترساندم دوتایی تعهدی که می شکند به این سادگی. می ترسم از دنیای تا به این حد آدم بزرگ ها!

شاید همین است که در تنهایی ام این چنین سر خوشم!

/ 0 نظر / 4 بازدید