غار

دلتنگی اش، با همین فاصله ی لعنتی بین الف و یای قبل از خودش، افتاده میان دلم. شبیه قطره ای آب که روی سطح خیس می چکد. شبیه قطره ای آب که روی سطح خیس می چکد. شبیه قطره ای آب که روی سطح خیس می چکد.

می چکد. می چکد. می چکد. و دلم سوراخ می شود.

/ 0 نظر / 106 بازدید