اشکال کار اینجاست که اگر همه فقط یه کم با هم دیگه مهربون تر بودن، سهم مهربونی که به هر کس می رسید، یه کم مهربونی بود × تعداد همه!
که می شد خیلی!
* و به این می گن بهشت!

/ 0 نظر / 4 بازدید