هزاران خورشید تابان

زیبا نیست؟

خورشید را می گویم

خورشید زیبا نیست؟

زیباست، چون هست! بدون اینکه مجبور باشی هر روز، به چهره ی سوزانش نگاهی بیندازی

خورشید زیباست!

و اطمینان اینکه هست، آرامش خاطر می بخشد.

به من. به تو. به همه ی زمینی ها!

* فکر اینکه خورشید دیگری در جای دیگری هست، حتی در روز، ذهن هیچ کس را هم بر نمی اشوبد.خورشید دیگری هست. باشد! هست. برای خود هاشان! ما با خورشید خود، گرمیم!

** هوا، خوب گرمه!

/ 0 نظر / 3 بازدید