کسی که مثل هیچ کس نیست

قطار می رود
تو می روی
تمام ایستگاه می رود ...

و من چقدر ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو
کنار این قطارِ رفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده های ایستگاهِ رفته
تکیه داده ام ! ...

........

همیشه همینه!

تو می دونی از دستشون می دی. مثل همیشه.

و باز دل می بندی به تک تک آدم هایی که وارد زندگیت می شن و عزیز می شن و می رن.

همیشه همینه!

تو می دونی که از دست میدیشون!

تک تکشون رو!

همه رو! تکه تکه ی وجود و خاطرات و زندگیت رو. سال های خوش بچگیت رو.

این ازدواج می کنه. اون مهاجرت می کنه. اون یکی می ره دنبال زندگیش. پرواز لعنتی لعنتی لعنتی به مقصد آلمان دوباره پرواز می کنه.

می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رنمی رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن. می رن.  

و علی، ازدواج می کنه...

پ.ن: خواهر نداری تو. وگرنه به جای من او بود که گریه می کرد برایت. برای تو! وقتی سر سفره ی عقد می نشینید و ریحانه، با تمام قلبش به تو "بله"  می گوید.

خواهر نداری تو. وگرنه به جای من این او بود که گریه می کرد برایت در لحظه ی تبدیل شدنت به یک مرد. به یک شانه ی مقاوم. به یک...

خواهر نداری تو! وگرنه هر دو با هم برایت گریه می کردیم در شکوه مقدس لحظه ی ازدواجت!

فرخنده پیوندت، مبارک!

پ. ن. ٢: یکبار دیگر، پرواز یک هواپیما.... هواپیمایی که تکه ای از وجودم را می برد... به اوج، به ادامه ی راه زندگی... و باقیمانده ها، پیکره های از درون تهی....

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
اوين

خفن خفن خفن.... اين يه خلاصه ای از وصف توئه... تو هديهء خالي پوچ نيستي... تو خفن ترين هديهء دنيايي... مواظب خودت و قلمت باش خواهر عزيزم... راستي اين علي که داره زن ميگيره همون علي کوچولوی خودمونه؟ خبر بده که ما اينجا از همه چيز بيخبريم...