حسی به غیر عاشقیست که می خواهمت هنوز

بد اخلاق بد اخلاق بد اخلاق بد اخلاق

بلند شدم

آهنگ گذاشتم

رقصیدم

و به مهمانی خداحافظی ام فکر کردم در تابستان امسال

و اطمینان داشتم که این دوران، به تمامی رفتنی است!

/ 5 نظر / 4 بازدید
ز.ع

کاری بهتر از این نمیشه کرد

رعنا

یعنی عاشق این عنوانم حسی به غیر عاشقیست که می خواهمت هنوز...

محمد

من را ببخش!

محیا

جواب این سارا رو بده، داره از عشقت میمیره[نیشخند]