لبریز

برقص!

برقص!

زندگی، عجیب ترین جشنیه که بهش می شه دعوت شد! می شه بهش دعوت شد و خوشدلانه، رقصید!

زیبای من! برقص! این زندگیه که وجود قشنگت رو در بر گرفته! برقص! اینجا، زندگیه! بهشت موعود. تنها کافیه بخوای، تا بگیری. بگو چی می خوای!

برقص عزیزم. سرشار از عشق برقص. برقص. تاب زیبای اندامت، حرکات زیبات، این همون مفهوم مصور زندگیه!

برقص. برای من برقص. برای خودت. برای ما. برای همه. برای عشق. برای صلح. برای زیبایی. برای همه! سرشار از زندگی برقص....

برقص عزیزم. برقص. با لبخند. با آرامش....

برقص...

همپای تو می رقصم....

* آرومم. شادم. خوشم. خوشحالم. درصلحم. در رقصم. در بهبودم....

همه چیز، شناور در بهشته!

** ۶٢!

/ 0 نظر / 6 بازدید