2

من و پنبه زار هر دو سوختیم...

او در آغوش آتش و

من در آغوش تو!

*زنده باد مهر. هم ماهش. هم خودش. هم متولدینش!

/ 2 نظر / 5 بازدید
snowgirl

من دوباره متولد شده ام و این بار آن قدر دیوانه ترم که خوابگرد شده ام و در دوره ای که کسی چه می داند شعر چیست و قرار است همه چیز علمی بررسی شود هیچ علمی سر از دیوانگی ام در نمی آورد من اما خوب می دانم قضیه از این قرار است که عاشق شده ام