از دردی که می دانم چیست!

گام برداشتن سختم شده. فقط همین!

تمام مشکل همین است. آنقدر سر جایم نشسته ام تمام این روزها را که برداشتن یک گام هم حتی انگار سخت شده.

دوست نمی دارم این روزها را اصلا. اصلا دوست ندارم. این هدیه را هم حتی. بهترین ها را می خوام و بهتر بودن ها را. خیلی بهتر. خیلی. و گام برداشتم برداشتن سخت شده برایم. همه اش همین است شاید. اینکه می خواهی بکنی و برداری یک قدم.

باید بجنبم!

هیچ راه دیگری نیست!

/ 2 نظر / 4 بازدید
محیا

یک گام به جلو بردار و آروم باش گل من هدیه تو محشری و من این هدیه رو دورت دارم چون میدونه داره چیکار میکنه. بجنب. کار درست رو بکن. یا رومی رومی، یا زنگی زنگی

محیا

×دوست دارم [نیشخند]