بودن - شیفته (حاد!)

تنم تیر می کشد از خوشی...!

پ.ن: بر می گردم به دوست داشتن خودم که، دوست می دارم تک به تک خطوط من کننده ام را. تمام منییت ام را.

بعد انگار آشتی کرده باشم با خودم، با تنم، با خویشتنم، این خطوط انگشتام که می نویسد این خطوط را، لذتی ام می کند همش هی خیلی از شکلشان!

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

خوشحالم که خوشحالی آبجی[لبخند]