دوباره خراب شده. ساختمان. دوباره تا پِی پایین رفته همه چیز. دوباره رسیده به زمین. به کف. به همان مبدای همه چیز.

شبیه گنگ خواب دیده. می چرخم. شبیه گنگ خواب دیده. چیزی هست که نیست. چیزی هست که نیست و این نبودن، نفس می ترکاند.

/ 0 نظر / 40 بازدید