وقتی تو دیگر نیستی

آن وقت ها که خیلی کودک تر بودم هنوز اینقدر اخبار رنگارنگ پخش نمی شد. همان آقای مهربان گردالوی توی تلویزیون بود که بچه اش پاکن اش را قورت داده بود و مرده بود که هر روز جمعه ساعت دو می آمد توی تلویزیون و بعد از آهنگ! اول اهم اخبار را می گفت و بعدش می شد مشروح اخبار.

شده ام جمعه، ساعت دو. اول یک اهم اخبار گریه کردم. بعد یک مشروح تلخ بودم. تلخ تلخ. بعد دوباره امروز ظهر یک اهم اخبار گریه کردم!

بیشتر که فکرکردم یادم افتاد آن وقت ها هم، بعد از مشروح اخبار دوباره اهم اخبار پخش می شد!

/ 2 نظر / 6 بازدید
سارا

تفسیر چی شد پس!؟ تفسیر خبر هم داشتیم نه!؟

نبودن هیچ کس سخت نیست، فراموش کردن یک بودن سخت است