زمان را به سخره می گیریم

غصه را نباید گذاشت تیتر درشت زندگی. با غصه باید مدارا کرد. با غضه باید زندگی کرد. باید زندگی کرد. زندگی. حتی اگر تا همیشه بماند. مردم به کسی که تلاش می کند روی پا بایستد احترام می گذارند.

آنقدر لحظه می سازیم که با رفتنتان، مرور یکباره شان هم حتی زمان را کفاف ندهد!

*رعنا نوشت

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد

[گریه]