یک

کس نمی داند کدامین روز می آید

کس نمی داند کدامین روز می میرد

چیست این افسانه ی هستی خدایا چیست؟

پس چرا آگاهی از این افسانه ما را نیست؟

*اولین متن از صد گانه ی من!

*امشب این وبلاگ پانزده بار نوشته می شه. هر چند دقیقه یک بار. برای خوندن متن های کامل یک ساعت دیگه باز سر بزنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید