در خشاخش برگ های پاییزی

این روز ها، همه چیز یک "خب، گیرم که، بعدش چی؟" بزرگ دارد. همه چیز. همه ی روزهایم که روز به روز شبیه تر به هم می شود و شبیه تر و دورترم می کند از همه چیز و حل می کندم و خسته م کندم و می فرسایدم.

خب، گیرم که بیاید، بعدش چی؟

خب گرم که بروی، بعدش چی؟

خب گیرم که  آشتی کنید، بعدش چی؟

خب گیرم که درست تمام شد و مهندس شدی و کار کردی، بعدش چی؟

خب گیرم که یک روز (و واقعا چه روز محالی!!!) بدون دلتنگی گذراندی. یک روز بدون دلتنگی برای هیچ کس... ( و به راستی چه روز غریب و دوری می شود آن روز!)

این روزها، هیچ چیز جواب نمی دهد. نه گوش دادن به آهنگ، نه خواندن و نه...

هیچ چیز!

این روزها، جای یک چیز فقط خالی است! خالی بودن و پر بودن از خلاء ذهن. این روزها، هیچ چیز کفاف نمی دهد. هیچ چیز کافی نیست. این روزها، حتی هوسی برای شیطنتی کودکانه نیست که پر کندم. این روزها، هیچ چیز جواب سوال هیچم نیست. این روزها، پر از نوشته هایی ام که انگار هچ وقت آنقدر پخته نیستند که از تهیگاه مغزم خارج شوند و هیچ وقت آنقدر کم نیستند که ذهنم را در آرامش بگذارند. نه اینجا می آند و نه هیچ کجا. هیچستان من .این روزها....

این روزها، عجیب مردن می چسبد!

/ 3 نظر / 6 بازدید
رضا

سلام! دیدم هیشکی کامنت نداری گفتم هتمن یه التی داره واسه همینم گفتم پس بهتره منم واست کامنت نزارم چون یا همه یه چیزی رو می دونستن که کامنت نزاشتن یا گزاشتن و ای کامنتا به یه التی پاک رفتن. همی

رضا

ببخشید قسد فوت نداشتم ای خودش نرفت خواستم ببرمش ای جوری شد. راجه به موفقیتم واگزارش می کنم به خودت اکه خواستی اکه نخواستی هم نباش