برمی گردند که اما

دو تا آبی

که ظرفی آب نگه داشته اند برایم

که درونش آب تنی کنم

جوانی کنم

کودکی کنم

دو نفر صبور

هفتاد شب است که رفته اند...

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد

بی تو به سر نمی شود!

شفق

هدیه هدیه هدیه هدیه