ولعنت ابدی بر فردا

و اینگونه ت..می ترین* بیست و چهار ساعت سال فرا می رسد!1

گل من گوهر من کاش اینجه بودی
جان من جوهر من کاش اینجا بودی
گل من گوهر من
کاش اینجا بودی جان من جوهر من
کاش اینجا بودی
اگر اینجا بودی خانه خاموش نبود
آیینه حوصله داشت گل فراموش نبود
وزن قلبم سنگین غربت آهنگ نبود
ساعت دیواری خسته از زنگ نبود
گل من گوهر من کاش اینجا بودی
جان من جوهر من کاش اینجا بودی
با تو بودن ای کاش تا ابد ممکن بود
لحظه های بی تو تا ابد ساکن بود
اگر اینجا بودی زندگی وسعت داشت
غزل ناممکن به قلم رغبت داشت
گل من
گوهر من
کاش اینجا بودی
جان من
جوهر من
کاش اینجا بودی
گم ترین پیدایی دوری و اینجایی
من که با تو هستم تو چرا تنهایی
با همه دوری ما این همه فاصله ها
همه جا سرشار است از هوایت اینجا

گل من
گوهر من
کاش اینجا بودی
جان من
جوهر من
کاش اینجا بودی
کاش اینجا بودی
کاش اینجا بودی

*سعی ام رو کردم مودب باشم. شما هم سعی کنید
/ 0 نظر / 5 بازدید