9

هر چقدر هم قوی باشی

باز چیزی هست از تو قوی تر!

نمی شد!

قوی تر بود از من حسی که در هوا بود و شاید عشق بود

در برابرش سجده باید می کردم

به خاک باید می افتادم

حتی اگر این او بود که از روبرویم بر می خاست

کنارم می نشست

در برم می گرفت

و با همه ی وجود می خاست که سر بردارم

و ببینمش

* چه چشم های نگران زیبایی!

/ 0 نظر / 4 بازدید