j- son

هی!

جایسون!

کارت رو بکن

تو مسئول اعدامی

و من، انسانی برای کشته شدن

بکش مرا!

می فهمم! این وظیفه ی توست.

اما به یاد داشته باش

اگر روزی،

روزگاری

پسرم به دنبالت امد

تنها به او بگو

که همیشه دوستش داشتم

به او بگو

دوستش داشتم...

/ 1 نظر / 5 بازدید