هفته ی پیش... همین موقع! همان جا!

بیست سالگی ام را

      همین هفته ی پیش فروختم

           به یک ساعت و

       یک مشت خرت و پرت

چه مزه ی ملسی!

شیرینی کیک و

                    تلخی عمر...

* اسم شاعر رو متاسفانه فراموش کردم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
snowgirl

تلخیه عمر کدومه؟ بش فکر نکن دختر گلم. تو تازه اول اول راهی... اگه خیلی تند تند نری جلو همونی میشه که باید. تازه هرچی بزرگتر باشی داشتن یکسری داشته ها با ارزش تر میشه[لبخند] راستی کیکت خیلی خوب بود[نیشخند]