از فروردین به اینور، خیلی از دادها رو نزدم و ریختم توی خودم. دلم شده یه پاتیل گنده پر از فریاد. فحش. فضاحت. همین شده شاید که دنیای بیرونم اینطور فقیر شده.

هالک درونم رو قورت دادم. اشتباه کردم. اشتباه.

/ 0 نظر / 104 بازدید