گناه نخستین

تشنه اند لبانم. می سوزند حتی. نیستی که! می سوزند وقتی اسمت را می شنوند.

بوسیدنت که جرم نیست؟! هست؟؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
خانه ما

چشم میبندم ...ودل‌آزاد میکنم....تا که فالم پرواز باشد

محیا

نــــــــــیـــــــــــــــســــــــــــــــــت

محیا

نات اُنلی جرم نــــــــــیـــــــــــــــســــــــــــــــــت بات السو حـــــــــــلـــــــــــال هم هـــــــــــســــــــــــــــــت [نیشخند] بهترین کاره