کلن به به

1- حس خوب کسی رو دارم که خونه اش مهمون اومده، رفته، حالا نشسته و زل زده به خالی دیوار روبرو و داره فکر می کنه تونسته خوب از مهمونش میزبانی کنه یا نه؟...

2- حس خوب کسی رو دارم که یه روز صبح از خواب بیدار می شه و می بینه هنوز همه چیز درسته، هنوز نه کسی رفته، نه کسی اومده، همه چیز امنه، همه چیز امانه، همه چیز... خوبه! حس کسی رو دارم که از خواب بیدار می شه و می بینه هنوز یه دختر کوچولوئه!

3- حس خوب کسی رو دارم که یه روز سوار این چرخونکی ها شده و سرش گیج رفته و لبخند زده

4- حس خوب کسی رو دارم که گم شده، که گم شده، که گم شده... اماهمه دارن صداش می کنن. کسی که امید که نه، ایمان داره پیدا می شه!

/ 1 نظر / 5 بازدید
رزگار

خوش به حالت چقدر حس خوب داری یا داشتی