بیگانه

در مفهوم، در باور، در اعتقاد و عمل و اجرا، موافق نیستیم با هم.

نماز می خواند، به خدا باور  دارد، یک باور شاید نه خیلی گنگ و نامفهوم - در حال شکل گیری- در اعماق حرف هاش خانه دارد. خیلی مراعات می کند که چیزی نگوید که به من بر بخورد. چیزی نگوید که اصول احترام به حقوق انسانی در ابراز عقیده را زیر سوال ببرد. محترم است کلا.

مثلا باور دارد که یک رابطه، نباید شکل بگیرد اگر قصد تنها شناخت است. در ذهنش، اینطور جا افتاده که رابطه هایی که هم سالانش درگیر می شوند، تنها بخش های تاریک دارد. چه معنی دارد اصلا؟ قبول ندارد که یک انسان را می توان به پاس انسان بودنش دوست داشت و بعد، مسیر عوض کرد. قبول ندارد که یک دل را شاید به چند نفر بشود داد و از هر کدام چیزی به دست آورد. قبول ندارد خب!

لیوان، افتاد و شکست. زمین پر شد از خرده شیشه. برای جمع کردن شیشه ها که رفت، برید پایش را. یک قطره ی خون، یک قطره ی کوچک، چکید روی فرش.

یکی اعتراض می کند که ما اینجا نماز می خوانیم، و باید تمیز باشد زمین. یک مسواک آورده، روی لکه را تمیز کرده. لکه رفته. رفته اند تشت آورده اند گذاشته اند زیر فرش، سه بار آب ریخته اند که نجاست برطرف شود. یک قطره خون، فقط یک قطره خون را پاک کرده اند انگار، و تمام این فرایند را به انجام رساندند.

نمی فهممشان.

/ 0 نظر / 3 بازدید