3

- اینجا کجاست بانو؟

اینجا کجاست؟

- یعنی تمام شد؟

اضطراب و خستگی و شوق و عاشقی و ترس و لرزش؟

یعنی تمام شد؟

- شروع، همیشه ساده است.

و پایان

اما میانه،

گام های سخت و محکم می طلبد!

- کفش هایم کو؟

/ 0 نظر / 4 بازدید