به خیالم که تو دنیا

واسه تو عزیز ترینمن

آسمون ها زیر پامه

اگه با تو رو زمینم

به خیالم که تو با

یه همیشه آشنایی

به خیالم که تو با من

دیگه از همه جدایی

من هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من می خوام بیای بمونی

من و تو چه بی کسیم

وقتی تکیه مون به باده

بد و خوب زندگی

من و دست گریه داده 

من هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من می خوام بیای بمونی

بد و خوببمون یکی بود

دست تو تو دست من بود

خواهش هر نفسم

با تو هم صدا شدن بود

با تو هم قصه ی دردم

هم صدا تر از همیشه

دو تا هم خون قدیمی

از یه خونیم و یه ریشه

من هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من می خوام بیای بمونی

/ 1 نظر / 4 بازدید
اقليما

همه همصدايی از تو با تو شد شروع آواز توخود ترانه بودی همه گل نه همه ی ناز