طعم شیرین بوسه

بعد از بیست سال و هفت ماه و بیست و چند روز، تازه به سرم عاشقی زده! نه که قبلا نزده بوده! اما امشب کشش قوی تری داشت. برای کسی که در دلم جا کرده اساسی!

برای خودم!

٢

گاهی می مانم که چقدر دوستی ارزش دارد! در ارزش گزاری اش مانده ام اساسی! شنیدن مکرر در این دو روز اخیر از دو تن از بهترین دوستانم که: هدیه! لعنت به تو!

دردم می آید! انگار که کسی کوبانده باشد بر گوشت. حتی به شوخی. حتی به آرامی...

٣

قلبم است انگار که این روزها درد می کند. این را از دلتنگی شدیدم می فهمم. یادگارت مستعمل شده انگار! می تپد، گاهی آرام و مثل همیشه! گاهی به شدت و گومپ گومپ! آنقدر که می ترسم قدمی بردارم و نفسی بکشم. و فقط می شود دراز کشید و به صدای عجیب کوبش گوش داد و حس عجیب ترش، وقتی که کل تنت، به تپش می ایستد!

قلبم است انگار که این روزها درد می کند! اما غمی نیست! غم، تصاویری است که به یاد می آورم: تصویر تو، بیست و دو سال قبل، که یک دختر بیست سال و نیمه به یاد می آورد: اولین عکسی که از تو دیدم و راستی! چقدر زیبا بود!

قلبم است که انگار تیر می کشد روزی چندین بار! و باورم را یقین می کند که دوستت دارم! (آخیش! چقدر راحت شدم با گفتنش!) و اگر این روزها، لرزه های روزهای آخر بود، باور کنش، حتی بدون آهنگ تقدیر شادمهر، که چند روزی است یادآورت شده! روزی چند بار! می توانی اگر مردم، به همه بگویی از درد دوری تو بود!

۴

خوبم و خوشم اساسی! روزهایم را برای خودم دارم و لحظه هایم را برای خودم! دل مشغولی های خودم و خواسته های خودم! هفته ای که در پیش است، هفته ی خودم است! و پر از زیبایی های مخصوص به خودم! جانمی!

۵

گاهی فکر می کنم که چقدر احمقم!

و چقدر

خوشبخت!

/ 1 نظر / 3 بازدید
جاآدمی

چرا خوشبختی با حس حماقت همراه می شود؟ این قدر عجیب است خوشبختی؟!