انگار زندگی زیباست!

یعنی می گویی بگویم نکردی؟

یعنی می خواهی بگویم

خداحافظی که کردیم

قبل از آنکه رد شوی از جلوی چشمانم

دستت را مشت نکردی آرام

و کیفت را روی شانه ات جا به جا نکردی

که بعد بگذاری اش توی جیبت

و آرزو کنی که گرمای دستم کمی بیشتر روی پوستت باقی بماند؟

یعنی می خواهی بگویی

اشتباه می کنم من؟

که فکر می کنم دوست تر داشتی امشب

دست راستت را؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
محیا

خوب شد من اونجا بودم که توسط من پی ببری به این قضیه! [چشمک]