دختر خوشبخت

شب تولد بیست سالگی ام، تک و تنها، رفتم کافه بارانداز. تازه افتتاح شده بود. سر راه یک بسته سیگار گرفتم. تصمیم گرفته بودم در بیست سالگی امتحانش کنم. کردم. بلد نبودم درست چطور روشن کردنش را. گندی زدم که تمام دود پک اول، رفت توی چشم هام. تنها نشستم، یک فرنی سفارش دادم (ماه رمضان بود) نشستم برای خودم ساعتی، دوست نداشتم آن شب جهان را. حتی خاکستری هم نبود آن وقت ها انقدر که تیره بود.

جشنم، شد یازده روز بعدش. جشن را گرفتم، برادرانه ترین دوستم را وسط تولد در آغوش کشیدم و هق هق گریه هایم، یک ساعتی ادامه داشت. بعد یک بار دیگر گریه. جشنم شد جایی که بغض چند ماهه ام بشکند و تنها همین انگار.

امشب، شب تولدش بود. کیکش را صورتی گرفتم، کادو هایش را رنگ رنگ و مدل مدل. چیدمشان جاهای مختلف که هی بگردد پیدا کند و ذوق کند. فکر کنم بهش چسبیده بود. دو ساعتی داشت می خندید همین طور.

امشب شب تولدش است هنوز. خوشحال است. خیلی خوشحال...

من؟

نشسته ام امیدوار که برحذر مانده باشد از موج غم. که شاد شده باشد و شاد زیسته باشد و شاد گردیده باشد.

می دانم!!! هر کس باید کوله بار اندوه خودش را به پشت بکشد و به مقصد برساند. فقط می توانم امید داشته باشم که از آن همه اشتباه رنگ به رنگ، نصیبی نبرد. که اشتباهاتش، اندازه ی توانش پرداخت بخواهند ازش. که امن جهان عوض کند. که شاد... بماند.

/ 0 نظر / 4 بازدید