TWILIGHT

روحم را پر می کشاند از خوشی!

پ.ن:

فیلم که تمام می شود، به یاد می آورد برایم که این روزهایم تمام می شود به زودی. خورشید می شود دوباره مهمان آسمانم.

به یاد می آورم رفتنی در کار نیست. تمام، ماندن است و قرار. به یاد می آورم فاصله ای نیست. چند لحظه ای ندیدن است.

کیفی می دهد فیلم دیدن!

پ.ن.تر: وبلاگ حامد را دوست دارم. تنها کسی است که بیش از متن نوشتن، پی نوشت می نویسد!!!!

پ.ن. جدید: تازه نشانم می دهد خون آشام ها چه قشنگ عاشقی بلدند! نشانم می دهند ناراحت نباشم وقتی از انسان ها نومید شدم. نشانم می دهند طبیعی است!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
محیا

چندشو؟ اگه 3هه منم میخوام عاشقشونم.