یک سال و سه ماه آرشیو پریده. ششصد متن شاید. ترتیب لینک ها برگشته به همان سال هشتاد و چهار.

انگار چیزی بریده شده از من. تجربه ای. لذتی. بی آرامش فراموشی.

/ 0 نظر / 33 بازدید