معصوم

یک چیزی هست در درونم، که امید دارد که فردا واقعا روز بهتری است. نه شاید هر 365 روز سال را. اما برای سیصد روزش این امید را در درونش نگاه می دارد و می پرورد. بعد بالش می دهد، می سازدش. می کند این کار را. یک چیزی هست که معتقد است به تغییر. و باور، مقدس است

پ.ن: نوشتن ِ به زور. برای پاسداشت دقایقی که می گذرد....

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

خوب اون چیز درونت راست میگه دیگه!