با یک دل یک عالمه غصه دار

محمد

تو که بروی

چه کسی دوست جان جان جان جان جانم شود؟!

هان؟

/ 6 نظر / 4 بازدید
محیا

دوست جان جان جان جان جانت میماند

شاتوت

آخی آبجی من طاقت ندارم تو انقدر غصه دار باشیا!!![ماچ]

رعنا

منتظر نباش کسی دوست جان جان جان جان جانت بشه بعد از اون. وقتی بره فقط دوست جان جان جان جان جانت رفته. وقتی بره تو فقط یه جای خالی گنده داری توی دلت.. حالا کجا داره میره؟! ;)

محمد

من که بروم دوست جان جان جان جان من...

محمد

هنوزم هم سه نقطه ام! :)

محمد

هنوزم هم سه نقطه ام! :)