علی

هر چیز آیینی دارد

مثل رفتن که آیینش، خداحافظ گفتن است. در آغوش کشیدن است. هم پای هم اشک ریختن است. دست تکان دادن حتی. چشم دوختن به هواپیما که چطور می پرد...

برادری ام... رسم رفتن اینطور نبود... اینطور نبود

/ 7 نظر / 6 بازدید

من فدای تو ببخشید نشد ببینمت هدیه خیلی حالم گرفته شد

محیا

من بودم قبلی رو

علی جباری

آقا این روضه ها به درد من نمیخورد کادوی مرا بدهید وگرنه آبروریزی راه میاندازم جان عزیزتان بدهید هیچ کس امسال به ما کادو نداد در ضمن من هیچ جا نرفتم اتفاقا اینجا که هستم به حاج آقا سید مصطفی در کلاردشت بسیار نزدیک تر است این پرچم المان برای وی پی ان هست اسگل جان ...این نظر پایینی هم نمیدانم مال کدام اسگلی است کار من نیست کادی من را بدهههههههههههه ریحانه تهران است به او زنگ بزن کادوی مرا بفرست وگرنه میایم میزنم توی سرت

علی جباری

آقا این روضه ها به درد من نمیخورد کادوی مرا بدهید وگرنه آبروریزی راه میاندازم جان عزیزتان بدهید هیچ کس امسال به ما کادو نداد در ضمن من هیچ جا نرفتم اتفاقا اینجا که هستم به حاج آقا سید مصطفی در کلاردشت بسیار نزدیک تر است این پرچم المان برای وی پی ان هست اسگل جان ...این نظر پایینی هم نمیدانم مال کدام اسگلی است کار من نیست کادی من را بدهههههههههههه ریحانه تهران است به او زنگ بزن کادوی مرا بفرست وگرنه میایم میزنم توی سرت

رند تبریزی

چه کسی می گوید رسم رفتن خداحافظی کردن است...؟

رانیا

دوست دارم وبتو دوست دارم دوست دارم حس خاصی داره