7

-فراموش کرده بود اصلاح کند

فراموش کرده بود از آن خوش بو ترین بوی دنیا

سراپایش را پر کند

حتی فراموش کرده بود فراموشی را

-بویایی کودکانه ای داشت

یا شاید می خواست اهمیت دهد

وقتی لیوان دوغ را برمیداشت -درتایید-

و بو می کشید

بوی نعناع را

با همه ی وجود

که تایید کند

چه کودکانه!

- و چه شیرین!

- و حتی می توان عاشق شد

بر کودکانه ای شیرین

و ناتمام

که فراموش می کند چطور می شود

 چشم ها را کامل بست!

کامل!

/ 0 نظر / 4 بازدید