50- گاهی برای خودم

١

باید که مجنونت شوم...

باید که مجنونت شوم...

باید که مجنونت شوم...

باید که مجنونت شوم....

باید که مجنونت شوم....

باید که....

٢

امروز، روز اول!‌می شماریم ۵٠ روز برای رسیدن. می شماریم!

٣

محسن مخملباف،‌ مدرسه ای داشت که در آن به هر کاری ۵٠ روز تخصیص داده می شد و در پایان، با روزی ٨ ساعت،‌ تسلط کافی بر آن کار صورت می گرفت.

نمی دانم هنوز هست یا نه. اما از امروز آغاز می کنم مدرسه ی ۵٠ روزه ی خودم را! می شماریم ۵٠ روز!

و می شماریم برای:

درس خواندن

زبان خواندن

ورزش کردن

خندیدن

خود بودن

ترتیب

تغذیه

خوب بودن!

بشمار!

١!

/ 0 نظر / 4 بازدید