طرح های پاییزی

آدم ها، با فرافکنی عاشق می شوند. یعنی بخشی از روانشان را -زن و مرد درونشان را- در انسانی بیرونی می یابند. تمامش را نه. شاید فقط نشانه هایش را. انسان ها، با فرافکنی است که عاشق می شوند.

از بارزترین نشانه های فرافکنی، میل ج-نسی است. و البته هر میلی به معنی فرافکنی نیست. اما بی میلی، به نشانه ی بی فرافکنی!!! است.

فکر کنم این روزها، درگیر بی نظمی شدید شده ام. شاید هم به جمع "کثیرالپروجشکن" ها پیوسته ام...

* کتاب یار پنهان

/ 1 نظر / 4 بازدید