هنوز

تمامشان که نداشتن و نرسیدن بودند و از دور نگاه می کردمشان و از دور نگاه می کردمشان و از دور نگاه می کردمشان و عجیب می فهمیدم دلیل هر حرکتشان را،

تمام غول های زندگی ام، تمام آنها که ستوده امشان یا خواسته امشان روزی،

تمامی شان

برگشته اند.

زانو زده

تسلیم شده

پشیمان

خواهان

* برای همان طور که بودم و هستم. نه آنطور که خواسته بودندم و نشدم.

پ.ن.تر: به تو فکر می کنم. به روزی که می آیی. برای من. منی که این همه می فهممت. و بی هیچ حسی، تنها تو را در قفسه ی "برگشتنی ها" قرار می دهم.

پ.ن: بعد در جواب ساده ترین پیامک ارسالی ام بعد از ماه ها و ماه ها، تا چهار صبح بیدار می ماند و برایم پیغام می فرستد. می گرید و می لرزد و با تمام خضوع هیچ وقت نداشته اش، پوزش می طلبد. شرمنده می شود برای تمام لحظاتی که باید می بود و نبود. و عذر می طلبد.

و حتی در آغوشم می کشد به تمامی از راه دور نگفته. یک آغوش تابستانی گرم گرم ناب!

/ 4 نظر / 6 بازدید
شیرین و فرهاد

تا فاصله هست دلتنگی معنی دارد تا دلتنگی هست دوست داشتن معنی دارد تا دوست داشتن هست نگاه عاشقانه لذت دارد و تا عشق هست فاصله ستاره ها را به چشمک زدن وا می دارد [گل][گل][گل]

شاتوت

آبجی کجا میری کارآموزی؟

محمد

بعد از این چند سال با هم بودن انگار که دیگه هیچ غولی وجود نداره! انگار تنها چیزی که غول ها رو رام می کنه تجربه و زمانه! ...گذشت زمان همه چیز رو فرسایش میده و پلیسه های اضافی رو جدا میکنه!

هدیه

بعد محمد الان که نگاه تر می کنم، فقط خواست من که برگرده بگه غلط کردم به این روز انداختتش اون شب. یا اون یکی آقا غوله ی چند سال پیش. ای بابا! محمد! چه زندگی شیرینی داشتیم ما ها!