5

نفس بکش بانو!

نفس بکش!

می گذرد این روزها هم.

و فراموش می کنی شاید

این پاییز را هم به فراموشی می سپاری

پاییزی ثبت شده!

شاید نباید نوشت!

شاید نباید گفت!

شاید این، همان بزرگترین اشتباهت بود...

که نوشتی این روزها را

فراموش کن بانو!

بخند!

فراموش کن!

او،‌

تنها،

‌پسرکی بود که از کوچه می گذشت!

کوچه ی یاد تو که بن بست نیست،‌هست؟

/ 0 نظر / 4 بازدید