تصویر

- یکی واسه من، یکی واسه محمد

دختر کوچولوی ساده، چیزی بیش از بیست و سه سال پیش خوراکی هایش را با برادر خیالی اش تقسیم می کرده....

یک آرزوی کودکانه که امشب شد بیست و سومین سالگرد برآورده شدنش.

برادری اش. محمد. محمد ما!

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

آفرین! مرسی! خیلی گلی