میانه ی میدان

لباس ها تمیز شده اند. تمیز و شسته. بوی رطوبت می دهند. بین پارچه های نمدار نشسته ام. رطوبت بلند می شود. روی پوستم می نشیند. رطوبت از پارچه های آبی. از پارچه های صورتی. از پارچه های گلدار.

آبی ام. صورتی ام. گلدارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید