نجواهای لعنتی نصفه شبی این وجدان سر به بیداری گذاشته ی من

دارم فکر می کنم اگه این تلفن لعنتی زنگ بزنه و خبر بده که تو مردی،

تا آخر عمرم عذاب رها نمی کندتم.

که چرا هیچ وقت نگفتم که معذرت می خوام.

امشب فهمیدم که چقدر احمقانه بوده این قهر کهنه ی حالا دو سال و شش ماهه شده...

/ 0 نظر / 4 بازدید