4

خب! تو هم بودی دلت می رفت!‌

حتی اگر تمام روزهایت پر از صدای پر تنهایی ات نبود.

حتی اگر صدای سکوتت گوش هیچ کس را پر نکرده بود.

حتی شاید اگر ....

چه نیازی بود؟

تو هم بودی دلت می رفت

با  شنیدن صدای گرمش وقتی گیج گیج گیجی.

و آرام،‌ کنار گوشت زمزمه می کند:

خانوم گل!

و تو لبخندش را با چشم های بسته ات هم لمس می کنی!

شاید

تو هم بودی دلت می رفت!

/ 1 نظر / 4 بازدید